Informacje na temat ochrony danych

1. Najważniejsze informacje o ochronie danych osobowych


a) Informacje ogólne

Poniższe informacje opisują w sposób uproszczony, co dzieje się z danymi osobowymi użytkowników podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności znajdującej się pod niniejszym tekstem.


b) Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez administratora strony. Jego dane kontaktowe są podane w punkcie Redakcja strony.


W jaki sposób gromadzimy dane?

Niektóre dane są gromadzone wskutek ich przekazania przez użytkownika. Mogą to być na przykład dane wpisane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę.


Do czego wykorzystujemy dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy aktywności użytkownika.


Jakie prawa dotyczące danych przysługują użytkownikom?

Użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzanych danych osobowych. Ma również prawo do domagania się poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych można kontaktować się nami pod adresem podanym w punkcie Redakcja strony. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi we właściwym ogranie nadzoru.

Użytkownikowi przysługuje również prawo, w określonych okolicznościach, do domagania się ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w naszej polityce prywatności w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania“.


c) Narzędzia analityczne i narzędzia innych podmiotów

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej można przeanalizować statystycznie aktywność internetową użytkownika. Wykorzystuje się do tego przede wszystkim pliki cookie i tzw. programy analityczne. Analiza aktywności internetowej odbywa się z reguły anonimowo; nie ma możliwości powiązania aktywności internetowej z konkretnym użytkownikiem. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec tej analizy lub zapobiec jej poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec tej analizy. Informacje na temat możliwości wniesienia sprzeciwu znajdują się w niniejszej polityce prywatności.

 

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe


a) Ochrona danych osobowych

Administratorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony danych osobowych. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas odwiedzin na stronie internetowej są gromadzone różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają osobistą identyfikację użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez e-mail) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Zapewnienie pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwe.


b) Informacja na temat podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:


Christian Winkler GmbH & Co. KG
Leitzstraße 47
70469 Stuttgart
Niemcy


Telefon: +49 711 85999-0
Fax: +49 711 85999-109
E-mail: info@winkler.de


Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).


c) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy przesłać do nas drogą mailową stosowną informację. Nie musi ona mieć żadnej określonej formy. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu odwołania.


d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w szczególnych przypadkach oraz do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 rozporządzenia RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f rozporządzenia RODO, użytkownik ma w każdej chwili prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Podstawa prawna przetwarzania danych jest podana w niniejszej polityce prywatności. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez użytkownika zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne powody przetwarzania danych osobowych, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami użytkownika lub przetwarzanie danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do takich celów. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. W przypadku złożenia sprzeciwu dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).


e) Prawo do złożenia skargi we właściwym ogranie nadzoru

W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia RODO użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi we właściwym ogranie nadzoru, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi nie narusza innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych.


f) Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do domagania się przekazania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie zgody użytkownika lub w ramach realizacji umowy, sobie lub osobie trzeciej, w stosowanym powszechnie formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli użytkownik będzie domagał się przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, odbędzie się to pod warunkiem, że będzie to technicznie wykonalne.


g) Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania, które użytkownik wysyła do nas jako administratora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że na pasku adresowym przeglądarki zamiast „http://” pojawia się „https://”, a na pasku przeglądarki jest widoczny symbol kłódki.

Przy aktywnym szyfrowaniu SSL lub TLS przesyłane do nas dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.


h) Szyfrowane transakcje płatnicze na stronie internetowej

Jeżeli po zawarciu odpłatnej umowy istnieje obowiązek podania nam danych płatniczych (np. numeru konta w przypadku polecenia zapłaty), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze przy użyciu popularnych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pomocą szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że na pasku adresowym przeglądarki zamiast „http://” pojawia się „https://”, a na pasku przeglądarki jest widoczny symbol kłódki.

Przy komunikacji szyfrowanej przesyłane do nas dane płatności nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.


i) Informacja, zablokowanie, usunięcie i sprostowanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, a w razie konieczności do ich sprostowania, zablokowania lub usunięcia. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych można kontaktować się nami pod adresem podanym w punkcie Redakcja strony.


j) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo do domagania się ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu można w dowolnym momencie skontaktować się z nami pod adresem podanym w punkcie Redakcja strony. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • W przypadku kwestionowania prawidłowości przechowywanych u nas danych osobowych potrzebujemy zazwyczaj czasu na sprawdzenie zasadności. Na czas niezbędny do sprawdzenia użytkownikowi przysługuje prawo do domagania się ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało/odbywa się bezprawnie, użytkownik może domagać się ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli dane osobowe użytkownika nie są nam już potrzebne, lecz użytkownik potrzebuje ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, może domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia przez użytkownika sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, konieczne jest wyważenie interesów użytkownika i naszych interesów. Do czasu stwierdzenia, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadku ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych dane te mogą być przetwarzane – poza ich przechowywaniem – wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


k) Sprzeciw wobec przesyłania informacji marketingowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia redakcji strony do przesyłania niezamówionych reklam i materiałów informacyjnych. Administratorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymania niezamówionych informacji reklamowych, np. spam.


3. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych


Powołaliśmy w naszej firmie pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.


Erich Zimmermann
c/0 ZiDa-Datenschutz GmbH
Waldhofer Str. 102
D-69123 Heidelberg
www.zida-datenschutz.de


Telefon: +49 621 3069 6731
E-mail: e.zimmermann@zida-datenschutz.de


4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej


a) Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują częściowo tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie mają na celu zwiększenie wygody, efektywności i bezpieczeństwa korzystania ze strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „cookie sesyjne”. Są one usuwane automatycznie po opuszczeniu strony. Inne pliki cookie są zapisywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy ponownej wizycie na naszej stronie.

Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby za każdym razem otrzymywać informację o stosowaniu plików cookie i akceptować je tylko w pojedynczych przypadkach, nie wyrazić zgody na używanie plików cookie w określonych przypadkach lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie działania witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do komunikacji elektronicznej lub do udostępnienia określonych, oczekiwanych przez użytkownika funkcji (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli są przechowywane inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy aktywności internetowej), są one wyszczególnione osobno w niniejszej polityce prywatności.


Zgoda na stosowanie plików cookie przy udziale dostawcy usługi Consent Manager

Nasza strona internetowa korzysta z technologii Cookie Consent dostarczanej przez dostawcę usługi Consent Manager, służącej do uzyskiwania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym i dokumentowania ich zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest firma Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Szwecja, strona WWW: www.consentmanager.de (w dalszej części nazywana „dostawcą usługi Consent Manager”).

Po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerami dostawcy usługi Consent Manager w celu uzyskania zgody użytkownika i innych oświadczeń dotyczących używania plików cookie. Następnie dostawca usługi Consent Manager zapisuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc zidentyfikować udzielone zgody lub ich wycofanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do czasu, aż użytkownik zwróci się do nas o ich usunięcie, usunie samodzielnie plik cookie dostawcy usługi Consent Manager lub cel przetwarzania danych przestanie być zasadny. Nie ma to wpływu na ustawowy obowiązek przechowywania danych.

Korzystanie z usługi Consent Manager ma na celu uzyskanie wymaganej prawem zgody na używanie plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

 

b) Pliki log serwera

Administrator stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach log serwera, które przeglądarka użytkownika przesyła do nas automatycznie. Są to:

  •     typ i wersja przeglądarki
  •     używany system operacyjny
  •     odsyłacz URL
  •     nazwa hosta komputera
  •     godzina zapytania serwera
  •     adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w wyeliminowaniu błędów technicznych i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.
 

c) Formularz kontaktowy

Jeżeli użytkownik przesyła do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy, dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, są przez nas przechowywane w celu odpowiedzi na zapytanie oraz na wypadek dodatkowych pytań. Nie będziemy udostępniać tych danych bez zgody użytkownika.

Tym samym dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO). Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę. W tym celu wystarczy przesłać do nas drogą mailową stosowną informację. Nie musi ona mieć żadnej określonej formy. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych do momentu odwołania.

Dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki użytkownik nie zażąda ich usunięcia, nie wycofa zgody na ich przechowywanie lub dopóki nie ustanie cel przechowywania danych (np. po zrealizowaniu zapytania). Nie narusza to obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących okresów przechowywania.


d) Rejestracja na tej stronie internetowej

Użytkownik może zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu korzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, dla której użytkownik się zarejestrował. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, np. zmian zakresu oferty lub zmian niezbędnych ze względów technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji w celu poinformowania użytkownika.

Dane podane podczas rejestracji są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO). Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy przesłać do nas drogą mailową stosowną informację. Nie musi ona mieć żadnej określonej formy. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania danych.

Dane pozyskane podczas rejestracji są przechowywane przez nas tak długo, jak długo użytkownik będzie zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie są usuwane. Nie narusza to przepisów prawa dotyczących okresów przechowywania.


e) Przetwarzanie danych (dane klientów i dane umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do uzasadnienia, przygotowania treści lub zmiany stosunku prawnego (dane istniejące). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowania) są przez nas gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub rozliczenia korzystania z usługi.

Zebrane dane klientów są usuwane po realizacji zamówienia lub zakończeniu współpracy handlowej. Nie narusza to przepisów prawa dotyczących okresów przechowywania.

f) Przesyłanie danych przy zawarciu umowy dla sklepów internetowych, dystrybutorów i wysyłki towaru

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, na przykład firmie przewozowej dostarczającej towar lub bankowi obsługującemu transakcje płatnicze. Inne przesyłanie danych nie ma miejsca lub odbywa się wyłącznie po wyrażeniu wyraźnej zgody przez użytkownika.
Nasza firma regularnie sprawdza płynność finansową kontrahentów podczas zawierania umów oraz w określonych przypadkach, gdy zachodzi uzasadniony interes. Jesteśmy również uczestnikiem systemu informacji o doświadczeniach płatniczych DRD prowadzonym przez Creditreform. W związku z tym przekazujemy dane osobowe, np. dane adresowe oraz informacje o zachowaniach płatniczych, podmiotowi Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Str. 2, 70174 Stuttgart. Dane te są przechowywane tak długo, jak długo ich znajomość jest niezbędna do realizacji określonego celu przechowywania.

W bazie danych Creditreform są przechowywane różne dane, np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, stan cywilny, działalność zawodowa i sytuacja finansowa, ewentualne zobowiązania oraz informacje o zachowaniach płatniczych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Creditreform są dostępne tutaj:
https://www.creditreform.de/stuttgart/datenschutz

Ponadto korzystamy z informacji firmy Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt. Dun & Bradstreet Deutschland GmbH świadczy m.in. usługi w zakresie oceny wiarygodności kredytowej. Do tego celu udostępniamy firmie Dun & Bradstreet Deutschland GmbH szyfrowane dane związane doświadczeniami płatniczymi kontrahentów. Firma Dun & Bradstreet Deutschland GmbH otrzymuje nieograniczone czasowo i przestrzennie prawo wykorzystania tych danych i jest zobowiązana do przestrzegania przepisów dot. ochrony danych osobowych dotyczących doświadczeń płatniczych zgodnie z §31 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Dun & Bradstreet Deutschland GmbH są dostępne tutaj: https://www.dnb.com/de-de/daten-und-sicherheit/

Dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, na przykład do celów reklamowych. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Możliwe informacje, które może przechowywać firma Dun & Bradstreet Deutschland GmbH: Podstawowe informacje, np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres oraz szczegółowe informacje na temat doświadczeń płatniczych.

g) Przesyłanie danych przy zawarciu umowy o świadczenie usług i udostępnianie treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, na przykład bankowi obsługującemu transakcje płatnicze.
Nasza firma regularnie sprawdza płynność finansową kontrahentów podczas zawierania umów oraz w określonych przypadkach, gdy zachodzi uzasadniony interes. Jesteśmy również uczestnikiem systemu informacji o doświadczeniach płatniczych DRD prowadzonym przez Creditreform. W związku z tym przekazujemy dane osobowe, np. dane adresowe oraz informacje o zachowaniach płatniczych, podmiotowi Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Str. 2, 70174 Stuttgart. Dane te są przechowywane tak długo, jak długo ich znajomość jest niezbędna do realizacji określonego celu przechowywania.

W bazie danych Creditreform są przechowywane różne dane, np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, stan cywilny, działalność zawodowa i sytuacja finansowa, ewentualne zobowiązania oraz informacje o zachowaniach płatniczych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Creditreform są dostępne tutaj:
https://www.creditreform.de/stuttgart/datenschutz

Ponadto korzystamy z informacji firmy Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt. Dun & Bradstreet Deutschland GmbH świadczy m.in. usługi w zakresie oceny wiarygodności kredytowej. Do tego celu udostępniamy firmie Dun & Bradstreet Deutschland GmbH szyfrowane dane związane doświadczeniami płatniczymi kontrahentów. Firma Dun & Bradstreet Deutschland GmbH otrzymuje nieograniczone czasowo i przestrzennie prawo wykorzystania tych danych i jest zobowiązana do przestrzegania przepisów dot. ochrony danych osobowych dotyczących doświadczeń płatniczych zgodnie z §31 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Dun & Bradstreet Deutschland GmbH są dostępne tutaj: https://www.dnb.com/de-de/daten-und-sicherheit/

Inne przesyłanie danych nie ma miejsca lub odbywa się wyłącznie po wyrażeniu wyraźnej zgody przez użytkownika. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, na przykład do celów reklamowych.
Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Możliwe informacje, które może przechowywać firma Dun & Bradstreet Deutschland GmbH: Podstawowe informacje, np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres oraz szczegółowe informacje na temat doświadczeń płatniczych.

 

5. Narzędzia do analizy i reklama


a) Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika z witryny. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania z witryny są przesyłane zazwyczaj na serwer Google w USA i są tam przechowywane.

Pliki cookie usługi Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika w celu optymalizacji swojej oferty internetowej oraz swojej reklamy.


Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywna jest funkcja anonimizacji IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika przed przesłaniem do USA jest skracany przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje do analiz korzystania ze strony przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z internetu na rzecz administratora strony. Adres IP przesłany z przeglądarki użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.


Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji witryny. Ponadto użytkownik może zapobiec przesyłaniu danych wygenerowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu swoich danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie wtedy aktywowany plik cookie rezygnacji, która zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na stronie: Wyłącz Google Analytics

Więcej informacji na temat zasad postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności firmy Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.


Umowa powierzenia przetwarzania danych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i podczas korzystania z Google Analytics w pełni przestrzegamy rygorystycznych wymagań niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych.


Dane demograficzne Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z funkcji „Dane demograficzne” Google Analytics. Umożliwia ona tworzenie raportów zawierających informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklamy Google dotyczącej zainteresowań oraz danych odwiedzających pochodzących od innych dostawców. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Funkcję tę można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach reklam na koncie Google lub ogólnie nie wyrazić zgody na gromadzenie danych przez Google Analytics w sposób opisany w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

 

6. Newsletter


a) Dane newslettera

Aby zapisać się do newslettera oferowanego na stronie internetowej, potrzebny jest adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam na zweryfikowanie, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone lub są gromadzone jedynie na zasadzie dobrowolności. Dane te są wykorzystywane przez nas wyłącznie do wysyłania zamówionych informacji i nie są przekazywane osobom trzecim.

Dane podane w formularzu zamówienia newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO). Zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. klikając link „Wypisz się” w newsletterze. Wycofanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych mających miejsce do tego czasu.

Dane podane przez użytkownika w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas do czasu wypisania się z newslettera, a po rezygnacji z otrzymywania newslettera zostaną usunięte. Nie dotyczy to danych przechowywanych przez nas do innych celów.


b) SC-Networks GmbH

Ta strona korzysta z Evalanche, rozwiązania do automatyzacji e-mail marketingu do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg. Evalanche jest usługą do organizacji i analizowania rozsyłania newslettera. Dane wprowadzone w zamówieniu subskrypcji newslettera (np. adres e-mailowy) będą przechowywane na serwerach SC-Networks.

Analiza danych przez SC-Networks

Nasze newslettery rozsyłane za pomocą usługi Evalanche umożliwiają nam analizowanie zachowania odbiorców newslettera. Można m.in. przeanalizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość newslettera i ile razy kliknięto poszczególne linki w newsletterze.

Evalanche pozwala również na dzielenie odbiorców newslettera według różnych kategorii (tzw. „klastrowanie”). Odbiorców newslettera można podzielić na przykład według wieku lub płci. Dzięki temu newslettery mogą być lepiej dostosowane do poszczególnych grup docelowych.

Jeśli nie chcesz, aby Evalanche przeprowadziła analizę, musisz cofnąć zgodę na śledzenie osobiste. W tym celu udostępniamy Ci formularz, za pomocą którego możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi newslettera. Link do tego formularza znajdziesz w każdej wiadomości newslettera. Alternatywnie można również zrezygnować z otrzymywania biuletynu. W tym celu w każdej wiadomości newslettera dostępny jest również link do anulowania subskrypcji. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa również bezpośrednio na stronie internetowej.


Podstawa prawna

Dane są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnej chwili poprzez rezygnację z subskrypcji newslettera. Wycofanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych mających miejsce do tego czasu.


Czas przechowywania

Dane przekazane przez użytkownika w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas do czasu wypisania się z newslettera. Po rezygnacji z otrzymywania newslettera zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów SC-Networks. Nie dotyczy to danych przechowywanych przez nas do innych celów.


Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych

Zawarliśmy umowę na przetwarzanie zamówień z SC-Networks i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z rozwiązania automatyzacji e-mail marketingu SC-Networks.

 

7. Wtyczki i narzędzia


a) YouTube z zaawansowaną ochroną danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki serwisu YouTube. Administratorem stron jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Wykorzystujemy YouTube w zaawansowanym trybie ochrony danych. Zgodnie z informacjami podanymi przez YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje informacji o osobach odwiedzających serwis, zanim nie obejrzą one filmu. Jednak zaawansowany tryb prywatny nie wyklucza przekazywania danych partnerom YouTube. YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick niezależnie od obejrzenia filmu.
Po rozpoczęciu oglądania filmu YouTube na naszej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje informację, którą z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia YouTube bezpośrednie powiązanie swojej aktywności w sieci ze swoim osobistym profilem. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube.
Ponadto po włączeniu filmu YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu użytkownika. Na podstawie tych plików cookie YouTube uzyskuje informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane między innymi do tworzenia statystyk filmów, zwiększenia wygody korzystania ze strony i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia.

Niekiedy po włączeniu filmu YouTube mogą zostać uruchomione inne operacje przetwarzania danych, na które nie mamy żadnego wpływu.

Korzystanie z serwisu YouTube odbywa się w interesie ciekawej prezentacji naszych treści internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w serwisie YouTube można znaleźć w polityce prywatności na stronie: policies.google.com/privacy.


b) Czcionki internetowe Google i MyFonts

Do jednolitego wyświetlania czcionek niniejsza strona wykorzystuje czcionki internetowe udostępnione przez Google i MyFonts. Przy otwieraniu strony przeglądarka wczytuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka musi się połączyć z serwerami Google i MyFonts. W ten sposób dostawcy usługi uzyskują informację, że nasza witryna została otwarta z adresu IP użytkownika. Używanie czcionek Google i MyFonts odbywa się w interesie jednolitego i ciekawego prezentowania naszych treści online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa czcionki domyślnej.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności firmy Google: www.google.com/policies/privacy/.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych My Fonts można znaleźć na stronie www.myfonts.com/licensing/webfont/


c) Mapy Google

Niniejsza strona korzysta za pośrednictwem API z usługi kartograficznej Mapy Google. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Mapy Google konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są przesyłane zazwyczaj na serwer Google w USA i są tam przechowywane. Administrator strony nie ma wpływu na przesyłanie danych.

Usługę Mapy Google wykorzystujemy w interesie atrakcyjnej prezentacji naszej oferty internetowej oraz ułatwienia wyszukiwania miejsc podawanych przez nas na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


d) Google reCAPTCHA

Na naszych stronach korzystamy z usługi „Google reCAPTCHA” (nazywanej dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą usługi jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Funkcja reCAPTCHA umożliwia sprawdzenie, czy dane na naszych stronach (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka, czy przez automat. W tym celu reCAPTCHA w oparciu o różne cechy analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie po wejściu na stronę. W analizie reCAPTCHA uwzględniane są różne informacje (np. adres IP, ilość czasu spędzonego na stronie lub ruchy myszą wykonywane przez użytkownika). Dane zgromadzone w ramach analizy są przesyłane do Google.

Analizy reCAPTCHA są wykonywane całkowicie w tle. Osoba odwiedzająca stronę nie jest informowana o tym, że odbywa się taka analiza.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej oferty internetowej przed nadużyciami wynikającymi ze zautomatyzowanego przechwytywania danych oraz przed spamem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz politykę prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 Usuń zaznaczone