Upozornenia v súvislosti s ochranou údajov

1. Ochrana osobných údajov v skratke


a) Všeobecné upozornenia

Nasledujúce upozornenia Vám poskytnú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s Vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o téme ochrany osobných údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je uvedené pod týmto textom.


b) Zhromažďovanie údajov na našej internetovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto webovej stránky.


Ako zhromažďujeme Vaše údaje?

Vaše údaje zhromažďujeme na jednej strane tým, že nám ich oznámite. Môže ísť napr. o údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Iné údaje automaticky zbierajú naše IT systémy pri návšteve webovej stránky. Sú to predovšetkým technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas vyvolania stránky). Zhromažďovanie týchto údajov sa realizuje automaticky pri vstúpení na našu webovú stránku.


Na čo používame Vaše údaje?

Časť údajov zhromažďujeme na to, aby sme zabezpečili bezchybné sprístupnenie webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu vášho používateľského správania.


Aké sú Vaše práva pokiaľ ide o Vaše údaje?

Máte kedykoľvek právo bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele Vašich uložených osobných údajov. Okrem toho máte právo žiadať opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ohľadne týchto, ako aj ďalších otázok k téme ochrany osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži. Okrem toho Vám prislúcha právo sťažovať sa na príslušnom dozornom úrade.

Okrem toho máte za určitých okolností právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Podrobnosti nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov v časti „Právo na obmedzenie spracovania“.


c) Analytické nástroje a nástroje iných poskytovateľov

Pri návšteve našej webovej stránky sa môže štatisticky vyhodnocovať Vaše surfovanie po internete. To sa uskutočňuje predovšetkým pomocou Cookies a takzvaných analytických programov. Analýza Vášho surfovania po internete sa spravidla uskutočňuje anonymne, surfovanie nie je možné vysledovať späť k Vám. S touto analýzou môžete nesúhlasiť alebo jej zabrániť nepoužitím určitých nástrojov. Podrobné informácie k tejto téme nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

S touto analýzou môžete nesúhlasiť. O možnostiach nesúhlasu Vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 

2. Všeobecné upozornenia a povinné informácie


a) Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a podľa zákonných predpisov o ochrane osobných údajov, ako aj podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Keď používate túto webovú stránku, zhromažďujú sa rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Predložené vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a za akým účelom sa to deje.

Upozorňujeme, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii cez e-mail) môže vykazovať bezpečnostné medzery. Dokonalá ochrana údajov pred prístupom tretích osôb nie je možná.


b) Odkaz na zodpovedný orgán

Orgánom zodpovedným za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:


Christian Winkler GmbH & Co KG
Leitzstraße 47
70469 Stuttgart
Nemecko


Telefón: +49 711 85999-0
Telefax: +49 711 85999-109
email: info@winkler.de


Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).


c) Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov

Mnohé procesy spracovania údajov sú možné len s Vaším výslovným súhlasom. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na to stačí neformálne oznámenie e-mailom zaslané nám. Zákonnosť spracovania údajov uskutočneného do odvolania nie je dotknutá týmto odvolaním.


d) Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a proti priamej reklame (článok 21 GDPR)

Ak sa vykoná spracovanie údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. e alebo f GDPR, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej osobitnej situácie; čo platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. Príslušný právny základ, na ktorom je založené spracovanie, možno nájsť v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak vznesiete námietku, nebudeme vaše osobné údaje viac spracovávať, pokiaľ nebudeme mať presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré budú prevažovať nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ nebude spracovanie slúžiť na účely uplatňovania, vykonávania alebo obhajoby právnych nárokov (nesúhlas podľa článku 21 ods. 1 GDPR).
Ak sú vaše osobné údaje spracované za účelom priamej reklamy, máte právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účely takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie, ktoré je spojené s takouto priamou reklamou. Ak vznesiete námietku, vaše osobné údaje sa viac nebudú používať na účely priamej reklamy (nesúhlas podľa článku 21 ods. 2 GDPR).


e) Právo sťažovať sa na príslušnom dozornom úrade

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť na orgán dohľadu, predovšetkým v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Právo na namietanie sa nedotýka žiadnych iných správnych alebo súdnych opravných prostriedkov.


f) Právo na prenos údajov

Máte právo nechať zaslať údaje, ktoré automaticky spracovávame, na základe Vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy sebe alebo tretej osobe v bežnom elektronickom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa to len v prípade, pokiaľ je to technicky možné.


g) Šifrovanie prostredníctvom SSL, resp. TLS

Táto stránka využíva z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverných obsahov, ako napríklad objednávok alebo dopytov, ktoré pošlete nám ako prevádzkovateľovi stránok, kódovanie SSL, resp. TLS. Zakódované spojenie spoznáte podľa toho, že sa riadok adresy prehliadača zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku Vášho prehliadača.

Keď je aktivované kódovanie SSL, resp. TLS, nemôžu tretie osoby čítať údaje, ktoré nám doručíte.


h) Šifrovaný platobný styk na tejto internetovej stránke

Ak existuje po uzavretí zmluvy s povinnosťou uhradiť náklady povinnosť poskytnúť nám Vaše platobné údaje (napr. číslo účtu pri povolení na inkaso), sú tieto údaje potrebné na realizáciu platby.

Platobný styk prostredníctvom bežných platobných prostriedkov (Visa/MasterCard, ťarchopis) sa uskutočňuje výlučne cez kódované spojenie SSL, resp. TLS. Zakódované spojenie spoznáte podľa toho, že sa riadok adresy prehliadača zmení z "http://" na "https://" a podľa symbolu zámku v riadku Vášho prehliadača.

Pri kódovanej komunikácii nemôžu tretie osoby čítať Vaše platobné údaje, ktoré nám pošlete.


i) Informácia, zablokovanie, vymazanie a opravy

V rámci platných zákonných predpisov máte kedykoľvek právo na bezplatné informácie o Vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcoch a o účele spracovania údajov, a príp. právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ohľadne týchto, ako aj ďalších otázok k téme osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži.


j) Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Ohľadne tejto záležitosti sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak popriete presnosť vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, zvyčajne potrebujeme čas na preverenie. Počas doby kontroly máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak spracovanie vašich osobných údajov bolo/je nezákonné, môžete namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania údajov.
  • Ak už vaše osobné informácie viac nepotrebujeme, no vy ich potrebujete na vykonanie, obhajobu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo požiadať o obmedzenie spracovávania osobných informácií namiesto ich vymazania.
  • Ak ste vzniesli námietku podľa článku 21 ods. 1 GDPR, musí sa dosiahnuť rovnováha medzi vašimi a našimi záujmami. Pokiaľ nie je jasné, ktoré záujmy prevažujú, máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, tieto údaje sa smú spracovávať, bez ohľadu na ich uloženie, iba s vaším súhlasom alebo za účelom uplatnenia, vykonania alebo obhajoby právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo jej členského štátu.


k) Nesúhlas so zasielaním reklamných e-mailov

Týmto vyslovujem námietku proti použitiu povinne zverejnených kontaktných údajov v tiráži na zasielanie výslovne nevyžiadanej reklamy a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právne kroky v prípade nevyžiadaného zaslania reklamných informácií, napr. cez spamové e-maily.


3. Úradník pre ochranu údajov


Pre našu spoločnosť sme menovali úradníka pre ochranu údajov.


Erich Zimmermann
c/0 ZiDa-Datenschutz GmbH
Waldhofer Str. 102
D-69123 Heidelberg
www.zida-datenschutz.de


Tel.: +49 621 3069 6731
email: e.zimmermann@zida-datenschutz.de


4. Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke


a) Cookies

Internetové stránky čiastočne používajú takzvané Cookies. Cookies nespôsobia na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú vírusy. Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky prijateľnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a ktoré ukladá Váš prehliadač.

Väčšina nami používaných Cookies sú takzvané „Session-Cookies“. Po ukončení Vašej návštevy sa automaticky vymažú. Iné Cookies zostanú uložené na Vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Tieto Cookies nám umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení Cookies a povolili Cookies len v jednotlivých prípadoch, odmietli prijatie Cookies v určitých prípadoch alebo všeobecne, ako aj aktivovali automatické vymazanie Cookies pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivácii Cookies môže byť funkčnosť tejto webovej stránky obmedzená.

Cookies, ktoré sú potrebné na realizáciu elektronického komunikačného procesu alebo na poskytnutie určitých, Vami požadovaných funkcií (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na uložení Cookies na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Pokiaľ sa uložia iné Cookies (napr. Cookies na analýzu Vášho surfovania po internete), sú tieto osobitne ošetrené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.


Súhlas s používaním súborov cookie pomocou Consent Manager Provider

Technológia na našej internetovej stránke vyžaduje súhlas s používaním súborov cookie poskytovateľa Consent Manager Provider, aby bolo možné získať Váš súhlas s uložením určitých súborov cookie vo Vašom koncovom zariadení a zdokumentovať ich v súlade s ochranou údajov. Poskytovateľom tejto technológie je spoločnosť Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, internetová stránka: www.consentmanager.de (v ďalšom texte „Consent Manager Provider“).

Pri Vašom vstupe na našu internetovú stránku sa vytvorí pripojenie k serverom poskytovateľa Consent Manager Provider za účelom získania Vašich súhlasov a iných vysvetlení ohľadom používania súborov cookie. Následne Consent Manager Provider uloží súbor cookie do Vášho prehliadača, aby bolo možné priradiť k Vám udelené súhlasy príp. ich zrušenie. Takto zaznamenané údaje sa uložia dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, kým ich nevymaže sám Consent Manager Provider, alebo zanikne dôvod uloženia údajov. Záväzné zákonné povinnosti týkajúce sa lehoty archivácie zostávajú nedotknuté.

Consent Manager Provider sa používa na získanie zákonom predpísaných súhlasov týkajúcich sa používania súborov cookie. Právnym základom na tento účel je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR.

 

b) Súbory protokolu servera

Prevádzkovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných serverových súborov Log, ktoré nám Váš prehliadač automaticky posiela. Sú to:

  •     typ a verzia prehliadača
  •     použitý operačný systém
  •     referrer URL
  •     názov hostiteľa prístupového počítača
  •     čas dopytu servera
  •     IP adresa

Nedochádza k zlúčeniu týchto údajov s inými zdrojmi údajov.

Zhromažďovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem o technicky bezchybnú prezentáciu a optimalizáciu svojej webovej stránky - na tento účel sa musia zaznamenávať denníkové súbory servera.
 

c) Kontaktný formulár

Keď nám pošlete dopyty prostredníctvom kontaktného formulára, uložia sa u nás Vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, na účely spracovania dopytu a pre prípad doplňujúcich otázok. Tieto údaje neodovzdávame ďalej bez Vášho súhlasu.

Spracovanie údajov uvedených v kontaktnom formulári sa tak uskutočňuje výlučne na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na to stačí neformálne oznámenie e-mailom zaslané nám. Zákonnosť procesov spracovania údajov uskutočnených do odvolania nie je dotknutá týmto odvolaním.

Vami zadané údaje v kontaktnom formulári zostávajú u nás, kým nás nevyzvete na ich vymazanie, neodvoláte Váš súhlas na uloženie alebo kým nezanikne účel uloženia údajov (napr. po ukončenom spracovaní Vášho dopytu). Záväzné zákonné predpisy – najmä lehoty uchovania – zostávajú nedotknuté.


d) Registrácia na tejto internetovej stránke

Môžete sa zaregistrovať na našej webovej stránke, aby ste mohli využívať dodatočné funkcie stránky. Zadané údaje použijeme len na účely využitia príslušnej ponuky alebo služby, na ktorú ste sa zaregistrovali. Požadované povinné údaje pri registrácii musia byť zadané úplne. V opačnom prípade registráciu zamietneme.

V prípade dôležitých zmien napríklad pri rozsahu ponuky alebo pri technicky potrebných zmenách používame e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, aby sme Vás týmto spôsobom informovali.

Spracovanie údajov uvedených pri registrácii sa uskutočňuje na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na to stačí neformálne oznámenie e-mailom zaslané nám. Zákonnosť už uskutočneného spracovania údajov nie je dotknutá týmto odvolaním.

Údaje zaznamenané pri registrácii uložíme, pokým ste registrovaní na našej webovej stránke, a následne ich vymažeme. Zákonné lehoty uchovania zostávajú nedotknuté.


e) Spracovanie údajov (údajov o zákazníkoch a zmluvných údajov)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a využívame len v prípade, pokiaľ sú potrebné na založenie, obsahové usporiadanie alebo zmenu právneho vzťahu (stavové údaje). Realizuje sa to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré povoľuje spracovať údaje na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje o využívaní našich internetových stránok (užívateľské údaje) zhromažďujeme, spracovávame a využívame len v prípade, pokiaľ je to potrebné, aby sa používateľovi umožnilo alebo vyúčtovalo využitie služby.

Získané údaje o zákazníkoch sa po ukončení zákazky alebo obchodného vzťahu vymažú. Zákonné lehoty uchovania zostávajú nedotknuté.


f) Poskytnutie údajov pri ukončení zmluvy pre internetové obchody, predajcov a expedíciu tovaru

Osobné údaje poskytujeme tretím osobám len v prípade, keď je to potrebné v rámci realizácie zmluvy, napríklad spoločnostiam povereným dodávkou tovaru alebo úverovej banke poverenej realizáciou platby.

Náš podnik pravidelne kontroluje vašu platobnú schopnosť pri uzatváraní zmlúv a v určitých prípadoch, v ktorých to je v jeho oprávnenom záujme. Okrem toho sme účastníkom Informačného systému o histórii platieb v Nemeckom registri dlžníkov, ktorý prevádzkuje Creditreform. Na tento účel sprostredkujeme údaje spoločnosti Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Str. 2, 70174 Stuttgart. Ďalšie informácie o spracovávaní údajov spoločnosťou Creditreform sa dočítate na stránke: www.creditreform.de/stuttgart/datenschutz


Ďalšie poskytnutie údajov sa neuskutočňuje, resp. len v prípade, keď ste s poskytnutím vyslovene súhlasili. Vaše údaje sa neposkytujú tretím osobám bez výslovného súhlasu, napr. na reklamné účely. Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré povoľuje spracovať údaje na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.


g) Poskytnutie údajov pri ukončení zmluvy na služby a digitálne obsahy

Osobné údaje poskytujeme tretím osobám len v prípade, keď je to potrebné v rámci realizácie zmluvy, napríklad úverovej banke poverenej realizáciou platby.

Náš podnik pravidelne kontroluje vašu platobnú schopnosť pri uzatváraní zmlúv a v určitých prípadoch, v ktorých to je v jeho oprávnenom záujme. Okrem toho sme účastníkom Informačného systému o histórii platieb v Nemeckom registri dlžníkov, ktorý prevádzkuje Creditreform. Na tento účel sprostredkujeme údaje spoločnosti Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Str. 2, 70174 Stuttgart. Ďalšie informácie o spracovávaní údajov spoločnosťou Creditreform sa dočítate na stránke: www.creditreform.de/stuttgart/datenschutz


Ďalšie poskytnutie údajov sa neuskutočňuje, resp. len v prípade, keď ste s poskytnutím vyslovene súhlasili. Vaše údaje sa neposkytujú tretím osobám bez výslovného súhlasu, napr. na reklamné účely.
Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré povoľuje spracovať údaje na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

 

5. Analytické nástroje a reklama


a) Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa takzvané „Cookies“. Sú to textové súbory, ktoré sa uložia vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky, ktoré sa vytvoria prostredníctvom Cookie, sa prenesú spravidla na server spoločnosti Google do USA, kde sa uložia.

Uloženie Google-Analytics-Cookies sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o analýzu používateľského správania, na optimalizáciu svojej webovej ponuky, ako aj reklamy.


Anonymizácia IP

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Vďaka tomu Google skráti Vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred prenosom do USA. Len vo výnimočných prípadoch sa prenesie celá IP adresa na server spoločnosti Google v USA, kde sa skráti. Na žiadosť prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, aby zostavila správy o aktivitách vykonávaných na webovej stránke a aby poskytla ďalšie služby spojené s používaním webových stránok a používaním internetu prevádzkovateľom webových stránok. IP adresa poskytnutá Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics sa nespája s inými údajmi spoločnosti Google.


Plugin prehliadača

Uloženiu Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade zrejme nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vytvorených prostredníctvom Cookie a vzťahujúcich sa na využívanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača dostupný v nasledujúcom odkaze: tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Námietka proti zhromažďovaniu údajov

Službe Google Analytics môžete zabrániť zhromažďovať Vaše údaje kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa súbor Opt-Out cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webovej stránky: Deaktivovať Google Analytics

Viac informácií o zaobchádzaní s údajmi používateľov pri Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.


Spracovanie objednávky

Podpísali sme zmluvu o spracovaní objednávok so spoločnosťou Google a pri používaní služby Google Analytics plne implementujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu osobných údajov.


Demografické znaky v Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkciu „demografické znaky“ od Google Analytics. Vďaka nej sa môžu vytvárať správy, ktoré obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníka stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy spoločnosti Google, ktorá súvisí s Vašimi záujmami, ako aj z údajov návštevníkov tretích poskytovateľov. Tieto údaje sa nemôžu priradiť žiadnej určitej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach displeja vo Vašom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie Vašich údajov cez Google Analytics, ako je uvedené v bode „Námietka proti zhromažďovaniu údajov“.

 

6. letáky


a) Údaje informačných e-mailov

Ak chcete odoberať leták ponúkaný na webovej stránke, potrebujeme Vašu e-mailovú adresu ako aj informácie, ktoré nám dovolia skontrolovať, že ste majiteľom uvedenej e-mailovej adresy a že súhlasíte s prijatím letákov. Ďalšie údaje sa nezbierajú, resp. len na dobrovoľnej báze. Tieto údaje používame výlučne na zaslanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím osobám.

Spracovanie údajov uvedených v prihlasovacom formulári na odber letákov sa uskutočňuje výlučne na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Udelený súhlas na ukladanie údajov, e-mailovej adresy, ako aj ich použitie na zaslanie letákov môžete kedykoľvek odvolať, napríklad cez odkaz "Vymazať" v letáku. Zákonnosť už uskutočnených procesov spracovania údajov nie je dotknutá týmto odvolaním.

Údaje uložené u nás na účely odberu letákov sú uložené až do Vášho odhlásenia z odberu letákov a po zrušení odberu vymazané. Údaje, ktoré boli u nás uložené na iné účely, nie sú týmto dotknuté.


b) Mapp Digital

Táto webová stránka využíva platformu Customer Engagement spoločnosti Mapp Digital na zasielanie informačných bulletinov. Poskytovateľom je spoločnosť Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Straße 63, 80335 Mníchov. Platforma Customer Engagement spoločnosti Mapp Digital je služba, pomocou ktorej sa dá organizovať a analyzovať zasielanie informačných bulletinov. Údaje, ktoré zadáte na účely odberu newslettera (napr. e-mailová adresa), sa uložia v serveroch spoločnosti Mapp Digital.

Analýza údajov prostredníctvom Mapp Digital

Naše informačné bulletiny zaslané cez Mapp Digital nám umožňujú analýzu správania príjemcu letákov. Tu sa môže okrem iného analyzovať, koľko príjemcov otvorilo správu s letákom a ako často sa kliklo na ktorý odkaz v letáku.

Mapp Digital nám tiež umožňuje rozčleniť príjemcov letákov na základe rôznych kategórii („zhlukovanie“). Príjemcovia letákov sa pritom dajú rozdeliť napr. podľa veku alebo pohlavia. Týmto spôsobom sa informačné bulletiny dajú lepšie prispôsobiť príslušným cieľovým skupinám.

Keď nechcete analýzu od Mapp Digital, musíte odhlásiť odber letákov. Na ten účel je v každej správe s letákom k dispozícii príslušný odkaz. Okrem toho môžete odhlásiť odber letákov aj priamo na webovej stránke.


Právny základ

Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať odhlásením odberu letákov. Zákonnosť už uskutočnených procesov spracovania údajov nie je dotknutá týmto odvolaním.


Doba uloženia

Údaje uložené u nás na účely odberu letákov sú uložené až do Vášho odhlásenia z odberu letákov, a po zrušení odberu letákov vymazané z našich serverov, ako aj serverov CleverReach. Údaje, ktoré boli u nás uložené na iné účely, nie sú týmto dotknuté.


Uzavretie zmluvy o spracovaní objednávky

So spoločnosťou Mapp Digital sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávky a pri používaní platformy Customer Engagement od Mapp Digital uplatňujeme v plnom rozsahu prísne predpisy nemeckých úradov na ochranu osobných údajov.

 

7. Pluginy a nástroje


a) YouTube s rozšírenou ochranou osobných údajov

Naša stránka využíva zásuvné moduly internetovej stránky YouTube. Prevádzkovateľom stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
YouTube používame v režime rozšírenej ochrany osobných údajov. Tento režim podľa služby YouTube spôsobuje, že služba YouTube neukladá informácie o návštevníkoch tejto stránky skôr, ako si pozrú video. Zdieľanie údajov s partnermi YouTube však v režime rozšírenej ochrany osobných údajov nemusí byť vylúčené. To znamená, že bez ohľadu na to, či si pozriete video, sa služba YouTube pripojí k sieti Google DoubleClick.
Po spustení videa YouTube na našej internetovej stránke sa vytvorí spojenie so serverom YouTube. Pritom sa serveru YouTube oznámi, ktorú z našich stránok ste navštívili. Keď ste prihlásení do svojho účtu YouTube, umožníte stránke YouTube priradiť Vaše surfovanie priamo k Vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube.
Okrem toho môže služba YouTube po spustení videa uložiť do vášho zariadenia rôzne súbory cookies. Pomocou súborov cookies môže služba YouTube dostávať informácie o návštevníkoch našej webovej stránky. Tieto informácie sa budú o.i. používať na výpočet štatistiky pre videá, zvýšenie užívateľskej prívetivosti a zabránenie podvodom. Cookies zostanú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete.

Po spustení videa na YouTube sa môžu spustiť ďalšie operácie spracovávania údajov, na ktoré nemáme žiadny vplyv.

Používanie YouTube sa uskutočňuje v záujme atraktívneho zobrazenia našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov pri využívaní služby YouTube nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na stránke: policies.google.com/privacy.


b) Google a webové fonty MyFonts

Na jednotné zobrazenie typov písma používa táto stránka takzvané webové fonty, ktoré poskytujú spoločnosti Google a MyFonts. Pri vyvolaní stránky načíta Váš prehliadač potrebné webové fonty do vyrovnávacej pamäte Vášho prehliadača, aby sa texty a typy písma zobrazili správne.

Za tým účelom musí Vami používaný prehliadač vytvoriť spojenie so servermi spoločností Google a MyFonts. Vďaka tomu získajú poskytovatelia informáciu o tom, že cez Vašu IP adresu bola vyvolaná naša webová stránka. Používanie webových fontov Google a MyFonts sa uskutočňuje v záujme jednotného a atraktívneho zobrazenia našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Keď Váš prehliadač nepodporuje webové fonty, použije sa štandardné písmo Vášho počítača.

Ďalšie informácie o webových fontoch spoločnosti Google nájdete na stránke developers.google.com/fonts/faq a vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: www.google.com/policies/privacy/.

Ďalšie informácie o webových fontoch My Fonts nájdete na stránke www.myfonts.com/licensing/webfont/.


c) Google Maps

Táto stránka používa cez API mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na použitie funkcií Google Maps je potrebné uložiť Vašu IP adresu. Tieto informácie sa spravidla prenesú na server spoločnosti Google do USA, kde sa uložia. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiaden vplyv na tento prenos údajov.

Mapy Google sa používajú v záujme atraktívneho zobrazenia našich online ponúk a jednoduchšieho vyhľadania miest uvedených na webovej stránke. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Viac informácií o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


d) Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkach používame „Google reCAPTCHA“ (ďalej len „reCAPTCHA“). Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Pomocou reCAPTCHA sa kontroluje, či údaje na našich webových stránkach (napr. v kontaktnom formulári) zadal človek alebo automatizovaný program. reCAPTCHA analyzuje správanie návštevníka webovej stránky na základe rôznych znakov. Táto analýza začne automaticky, hneď ako návštevník vstúpi na webovú stránku. Pri analýze reCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie (napr. IP adresu, čas zotrvania návštevníka na webovej stránke alebo pohyby myšou, ktoré urobí používateľ). Údaje zozbierané pri analýze sú zaslané do spoločnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA bežia úplne v pozadí. Návštevníci webovej stránky nie sú upozornení na to, že prebieha analýza.

Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o ochranu svojich webových ponúk pred neoprávneným automatizovaným sledovaním a pred spamami.

Ďalšie informácie k funkcii Google reCAPTCHA, ako aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete v nasledujúcich odkazoch: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a www.google.com/recaptcha/intro/android.html.