Zákonné upozornenia

§ 1 Ručenie za obsahy

Podľa všeobecných zásad sme zodpovední za náš obsah zverejnený na našich stránkach. Informácie obsiahnuté v tejto internetovej ponuke sme starostlivo vypracovali a usilujeme sa o ich priebežnú kontrolu. Napriek tomu nemôžeme ručiť za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a priebežnú dostupnosť. Záväzné informácie, poradenstvo, odporúčania alebo vysvetlenia poskytujeme výlučne v rámci individuálnej komunikácie. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť našu internetovú ponuku, doplniť ju, skrátiť alebo aj úplne stiahnuť. Neručíme ani za to, že budú obsahy našej internetovej ponuky vhodné pre používateľa a na jeho účely. Pri samotnom používaní internetovej stránky poskytovateľa nevzniká medzi užívateľom a poskytovateľom zmluvný vzťah. Nenesieme zodpovednosť za bezchybné funkcie tejto internetovej stránky ani za to, že sa na tejto internetovej stránke alebo príslušnom serveri nemôžu vyskytovať vírusy alebo škodlivé komponenty. Akékoľvek ručenie za škody vzniknuté v súvislosti s prístupom alebo používaním tejto internetovej stránky je vylúčené.


§ 2 Externé odkazy

Naša ponuka obsahuje aj prepojenia na internetové stránky, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. V žiadnom prípade si neprivlastňujeme tento obsah a neručíme zaň. Za obsah odkazovaných stránok je zodpovedný výlučne príslušný poskytovateľ príslušnej stránky. Na odkazovaných stránkach sme nezistili protizákonný obsah. Bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona nie je možné od nás kedykoľvek vyžadovať dodatočnú kontrolu obsahu odkazovaných stránok. Ihneď nám prosím oznámte, ak sa prostredníctvom odkazov na našich stránkach dostanete k stránkam, ktorých obsahy by sa Vám zdali byť podozrivé. Pokiaľ sa dozvieme o porušeniach zákona obsahom na odkazovaných stránkach, takéto prepojenia ihneď odstránime. Toto vyhlásenie platí pre všetky prepojenia zverejnené na našich stránkach.


§ 3 Autorské právo

Obsah, stvárnenie a štruktúra našej internetovej ponuky sú chránené autorským právom a výslovne si vyhradzujeme všetky ochranné práva. Predovšetkým pri kopírovaní, spracovaní, šírení a každom spôsobe použitia je nutný náš písomný súhlas, pokiaľ nie je opatrenie povolené bez povinnosti súhlasu na základe zákonných ustanovení. Preberanie a kopírovanie týchto stránok je povolené iba na súkromné, nekomerčné použitie. Výnimku tvorí textový a obrazový materiál uvedený v rubrike "Tlač", ktorý slúži na žurnalistické účely. Vkladanie hypertextových odkazov na naše internetové stránky je povolené iba po našom predchádzajúcom písomnom schválení.


Dôležité upozornenie:

Používanie kontaktných údajov uvedených v časti Impressum/tiráž na obchodné účely je výslovne neželané s výnimkou prípadov, kedy spoločnosť winkler na takýto účel vopred udelila písomný súhlas alebo ak už existuje obchodný vzťah. Spoločnosť winkler a všetky osoby uvedené na tejto internetovej stránke týmto nesúhlasia s akýmkoľvek komerčným používaním a sprostredkovaním týchto údajov.