Prohlášení o ochraně osobních údajů pro aplikaci winkler NOW

§ 1 Informace o shromažďování osobních údajů

(1) Společnost Christian Winkler GmbH & Co. KG, Leitzstraße 47, 70469 Stuttgart (dále jen „winkler“ nebo „my“ a další příslušná přivlastňovací zájmena) vám kromě své online nabídky poskytuje také mobilní aplikaci („winkler NOW“), kterou si můžete stáhnout do svého mobilního koncového zařízení (Android/iOS) nebo používat ve webovém prohlížeči. V následujícím textu poskytujeme informace o shromažďování osobních údajů při používání naší mobilní aplikace.

(2) Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze spojit s vaší osobou, například jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

(3) Správcem podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost Christian Winkler GmbH & Co. KG, Leitzstraße 47, 70469 Stuttgart. Bližší informace najdete na adrese: www.winkler.com/impressum/.

(4) Pověřence pro ochranu osobních údajů winkler můžete kontaktovat následujícími způsoby: e-mail: e.zimmermann@zida-datenschutz.de, poštovní adresa: Erich Zimmermann c/0 ZiDa-Datenschutz GmbH, Waldhofer Str. 102, D-69123 Heidelberg, telefon: +49 621 3069 6731.


§ 2 Vaše práva

(1) S ohledem na osobní údaje, které se vás týkají, vám vůči nám příslušejí následující práva:
•    právo na informace;
•    právo na opravu nebo výmaz;
•    právo na omezení zpracování;
•    právo vznést námitku proti zpracování;
•    právo na přenositelnost údajů.

(2) Kromě toho máte právo podat u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost na zpracování svých osobních údajů v naší společnosti.


§ 3 Stažení aplikace

Při stahování mobilní aplikace se do obchodu s aplikacemi přenášejí požadované informace, tedy zejména uživatelské jméno, e-mailová adresa a zákaznické číslo vašeho účtu, čas stažení, platební údaje a individuální identifikační číslo zařízení. Na shromažďování těchto osobních údajů nemáme vliv a neneseme za něj odpovědnost. Údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je to nutné pro stažení mobilní aplikace do vašeho mobilního koncového zařízení.


§ 4 Registrace a přihlášení

Chcete-li aplikaci používat, musíte se zaregistrovat. Pokud už máte přístupové údaje do online shopu, můžete je použít. Během registrace si můžete nastavit přístupové údaje (e-mailovou adresu a libovolné heslo) a poskytnout informace požadované v elektronickém registračním formuláři, jako je vaše jméno a oslovení. Pokud se registrujete za společnost, která už má přístup do aplikace winkler NOW nebo do našeho online shopu, shromažďujeme také zákaznické číslo a poštovní směrovací číslo sídla společnosti. Při vytváření nového přístupu pro společnost shromažďujeme její název, adresu, obor podnikání a telefonní číslo. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy o používání uzavřené s vámi (právní základ tvoří čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR) a v případě potřeby za účelem kontroly správnosti vašich údajů (včetně jejich aktualizací) (právní základ tvoří čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR).


§ 5 Automatizované shromažďování údajů o používání

(1) Pokud chcete používat naši mobilní aplikaci, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli nabídnout funkce naší mobilní aplikace a zaručit její stabilitu a bezpečnost:
•    IP adresa;
•    datum a čas dotazu;
•    rozdíl v časových pásmech proti Greenwichskému času (GMT);
•    obsah požadavku (konkrétní stránka);
•    stav přístupu / stavový kód HTTP;
•    doba do zodpovězení dotazu.

(2) Kromě toho zaznamenáváme také informace o počtu a typu (textové, obrazové nebo zvukové) odeslaných zpráv, o používání funkce vyhledávání a o hledaných výrazech, a dále o tom, kdy byl dotaz zákazníka vyřešen a kdy odpověď trvala zvlášť dlouho. Účelem tohoto zpracování je vyhodnocování a vylepšování fungování aplikace a komunikace s vámi. Tyto údaje jsou pseudonymizované. Vyhodnocování těchto údajů probíhá jen na základě přiřazení ke skupině uživatelů (zákazník nebo zaměstnanec společnosti winkler).

(3) Právním základem pro zpracování podle odst. 1 a 2 je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je poskytovat vám funkce naší mobilní aplikace, zajistit stabilitu a bezpečnost a vyhodnocovat a vylepšovat fungování aplikace a komunikaci s vámi. K tomu je zapotřebí shromažďovat výše uvedené údaje. Zohledňujeme při tom vaše zájmy (zejména vaše soukromí), a to tak, že zejména v případě odst. 2 údaje pseudonymizujeme, ukládáme je pouze po dobu nezbytnou podle § 8 a shromažďování omezujeme na nezbytné kategorie údajů. Proti zpracování můžete vznést námitku. Bližší informace o vznesení námitky najdete v § 7 (3).


§ 6 Sledování

Pro účely vylepšování aplikace winkler NOW využíváme také službu pro webovou analytiku Google Analytics for Firebase poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA („Google“). Společnost Google z našeho pověření shromažďuje a ukládá uživatelské údaje (např. které zařízení a operační systém používáte, průměrnou délku relace, zemi a pohlaví, potvrzení nákupního košíku, vyhledávání produktů, zobrazení školení, počet zahájených skenování čárových kódů, počet provedených skenování čárových kódů) a umožňuje nám je vyhodnocovat. Informace o vašem používání aplikace winkler NOW jsou společně se zkrácenou IP adresou přenášeny na servery společnosti Google v USA, kde se ukládají. Bližší informace o zkracování IP adresy společností Google najdete na adrese https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=cs. V případech, v nichž se osobní údaje přenášejí do USA, se společnost Google podrobuje Štítu EU–US na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro zpracování údajů tvoří náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Naším oprávněným zájmem je vyhodnocovat a vylepšovat stabilitu a používání naší aplikace. Shromážděné informace nám umožňují analyzovat a řešit problémy s aplikací. K tomu je zapotřebí shromažďovat výše uvedené údaje. Zohledňujeme při tom vaše zájmy (zejména vaše soukromí) a shromažďování údajů omezujeme na míru nezbytnou pro uvedené účely.

Proti zpracování máte právo vznést námitku. Zašlete ji na adresu widerruf-now@winkler.de. Bližší informace o vznesení námitky najdete v § 7 (3). Další informace o službě Google Analytics for Firebase vám poskytne: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, fax: +353 (1) 686 5660. Podmínky využívání: https://firebase.google.com/terms/, prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.


§ 7 Právní základy

(1) Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné k tomu, abychom vám mohli nabídnout plný rozsah funkcí aplikace winkler NOW (například odpovídání na vaše dotazy) nebo abychom mohli poskytovat ostatní plnění na základě s námi uzavřené smlouvy o používání. Základem pro zpracování údajů je v tomto ohledu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

(2) Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely, je zákonnost tohoto zpracování dána na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Odvolání můžete zaslat na adresu widerruf-now@winkler.de. Upozorňujeme, že odvolání je účinné pouze do budoucna. Zpracování, které proběhlo před odvoláním souhlasu, tím není dotčeno.

(3) Pokud je zpracování údajů nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje také za účelem ochrany těchto oprávněných zájmů. Právním základem pro zpracování je v tomto ohledu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V těchto případech máte právo vznést proti zpracování námitku. Zašlete ji na adresu widerruf-now@winkler.de. Pokud vznesete námitku, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou existovat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


§ 8 Doba ukládání

(1) Vaše údaje budou uloženy pouze po dobu, kterou vyžaduje konkrétní účel jejich uložení, leda že byste nám udělili souhlas nebo bychom měli oprávněný zájem o další zpracování. V takovém případě zpracováváme vaše údaje, dokud svůj souhlas neodvoláte nebo dokud nevznesete námitku proti našim oprávněným zájmům.

(2) Pokud je zpracování údajů nezbytné pro plnění a realizaci smlouvy, včetně odvrácení a prosazení občanskoprávních nároků během relevantních promlčecích lhůt, jsou údaje ukládány v souladu s příslušnými promlčecími lhůtami. Promlčecí lhůty mohou být podle § 195 a násl. německého občanského zákoníku až třicetileté; běžná promlčecí lhůta je tříletá.

(3) Bez ohledu na to jsme na základě dozorově-, obchodně- a daňově-právních požadavků povinni údaje o vaší adrese a vaše platební a objednací údaje ukládat po dobu pěti až deseti let. Abychom neporušili právní předpisy nebo neztratili možnost vymáhat nároky nebo se proti nim bránit, vyhrazujeme si právo údaje smazat až po uplynutí poslední lhůty, která k jejich uložení opravňuje.


§ 9 Předávání třetím stranám

(1) Pokud jste nám sdělili osobní údaje, nebudou předány třetím stranám. K předávání dochází jen
•    v rámci vámi uděleného souhlasu;
•    v rámci zpracování vašich dotazů a objednávek a využívání našich služeb pověřeným subdodavatelům, kteří obdrží pouze údaje nezbytné pro realizaci této zakázky a budou je používat jen k souvisejícím účelům;
•    v rámci zpracování osobních údajů v souladu se zákonnými ustanoveními poskytovatelům služeb vázaným našimi pokyny;
•    v rámci plnění právních povinností subjektům s právem na přístup k osobním údajům.

(2) Do třetích států (států mimo Evropský hospodářský prostor – EHP) budou údaje předávány pouze v případě, že je to nezbytné pro realizaci vašich zakázek, je to předepsáno zákonem nebo nám k tomu udělíte souhlas.


§ 10 Žádné automatizované rozhodování

K založení a realizaci obchodního vztahu s vámi zásadně nevyužíváme plně automatizované rozhodování podle článku 22 GDPR. Pokud tyto postupy v jednotlivých případech použijeme, zvlášť vás o tom informujeme, jestliže to vyžadují právní předpisy.


§ 11 Povinnost udělit souhlas nebo poskytnout údaje

V rámci používání aplikace winkler NOW musíte poskytnout pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro založení, realizaci a ukončení užívacího vztahu nebo které jsme povinni shromažďovat ze zákona. Bez těchto údajů jsme obvykle nuceni uzavření užívacího vztahu odmítnout nebo nebudeme schopni stávající užívací vztah nadále realizovat, resp. budeme nuceni ho ukončit.


§ 12 Úprava prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může čas od času vyžadovat aktualizaci, např. v důsledku zavedení nových technologií nebo nových funkcí. Vyhrazuje si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit nebo doplnit. O příslušných změnách vás budeme informovat.