Polityka prywatności winkler NOW

§ 1  Informacje o gromadzeniu danych osobowych

(1) My, firma Christian Winkler GmbH & Co. KG, Leitzstraße 47, 70469 Stuttgart (dalej „winkler”, „my”, „nas”, „nami”, „nasz(e)”), oprócz naszej oferty online udostępniamy aplikację mobilną (winkler NOW”), którą można pobrać na urządzenie mobilne (Android/iOS) lub z której można korzystać w aplikacji sieci web. Poniżej opisaliśmy zasady gromadzenia danych osobowych użytkowników podczas korzystania z naszej aplikacji mobilnej.

(2) Dane osobowe to wszystkie dane, które można powiązać osobiście z użytkownikiem, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

(3) Podmiotem odpowiedzialnym wg art. 4 ust. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE (RODO) jest Christian Winkler GmbH & Co. KG, Leitzstraße 47, 70469 Stuttgart. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.winkler.com/impressum/.

(4) Nasz inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny pod adresem e-mail: e.zimmermann@zida-datenschutz.de, adresem pocztowym: Erich Zimmermann c/0 ZiDa-Datenschutz GmbH, Waldhofer Str. 102, D-69123 Heidelberg oraz numerem telefonu: +49 621 3069 6731.


§ 2 Prawa użytkownika

(1) W odniesieniu do danych osobowych użytkownika przysługują mu następujące prawa:
•    prawo do informacji,
•    prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
•    prawo do ograniczenia przetwarzania,
•    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
•    prawo do przenoszenia danych.

(2) Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych w sprawie przetwarzania danych osobowych w naszej firmie.


§ 3  Pobieranie aplikacji

Podczas pobierania aplikacji mobilnej do odpowiedniego sklepu z aplikacjami przekazywane są wymagane informacje, tj. w szczególności nazwa użytkownika, adres e-mailowy i numer klienta przypisany do konta, godzina pobrania, informacje o płatności oraz indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia. Nie mamy wpływu na ten proces gromadzenia danych i nie ponosimy za niego odpowiedzialności. Dane przetwarzamy tylko w zakresie, w jakim jest to wymagane do pobrania aplikacji mobilnej na urządzenie mobilne użytkownika.


§ 4 Rejestracja i logowanie

Do korzystania z aplikacji wymagana jest rejestracja. Jeżeli użytkownik dysponuje już danymi dostępowymi do naszego sklepu internetowego, może ich użyć. W trakcie procesu rejestracji użytkownik może ustalić dane dostępowe (adres e-mail i dowolnie wybrane hasło) i podać informacje wymagane w elektronicznym formularzu rejestracji, takie jak imię i nazwisko oraz preferowany zwrot grzecznościowy. Jeżeli użytkownik rejestruje się w imieniu przedsiębiorstwa, które ma już dostęp do aplikacji winkler NOW lub naszego sklepu internetowego, gromadzimy dodatkowo numer klienta oraz kod pocztowy siedziby tego przedsiębiorstwa. W przypadku konfigurowania nowego dostępu dla przedsiębiorstwa gromadzimy jego nazwę, adres, obszar działalności i numer telefonu. Przetwarzamy te dane w celu zrealizowania zawartej z użytkownikiem umowy o użytkowanie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO) i, w razie potrzeby, w celu sprawdzenia poprawności podanych danych (łącznie z ich aktualizacjami; podstawa prawna art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO).


§ 5 Zautomatyzowane gromadzenie danych dotyczących użytkowania

(1) Podczas użytkowania naszej aplikacji mobilnej gromadzimy niżej wymienione dane, które są wymagane ze względów technicznych w celu oferowania funkcji naszej aplikacji mobilnej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa:
•    adres IP,
•    data i godzina zapytania;
•    różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT);
•    zawartość żądania (konkretna strona);
•    status dostępu / kod statusu HTTP;
•    czas trwania odpowiedzi na zapytanie.

(2) Ponadto rejestrujemy również liczbę i rodzaj (tekst, obraz lub dźwięk) wysłanych wiadomości, wykorzystanie funkcji wyszukiwania i wprowadzanych haseł, czas sfinalizowania zapytania klienta oraz sytuację, gdy udzielenie odpowiedzi trwało wyjątkowo długo. Celem tego przetwarzania jest analiza i usprawnienie działania aplikacji i komunikacji z użytkownikami. Te dane są pseudonimizowane. Analiza tych danych odbywa się wyłącznie na podstawie przyporządkowania do grupy użytkowników (klient lub pracownik firmy winkler).

(3) Podstawę prawną przetwarzania wg ust. 1 i ust. 2 stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest oferowanie użytkownikom funkcji naszej aplikacji mobilnej, zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa, analizy i usprawniania działania aplikacji oraz komunikacji z użytkownikami. W tym celu niezbędne jest gromadzenie wyżej wyszczególnionych danych. Uwzględniamy przy tym interesy użytkowników (w szczególności sferę prywatności) w taki sposób, że w szczególności w przypadku ust. 2 przeprowadzamy pseudonimizację danych oraz przechowujemy dane jedynie przez okres wymagany wg § 8 i ograniczamy gromadzenie jedynie do wymaganych kategorii danych. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Więcej informacji na temat sprzeciwu znajduje się w § 7 (3).


§ 6 Śledzenie

W celu usprawniania aplikacji winkler NOW korzystamy dodatkowo z usługi Google Analytics for Firebase oferowanej przez firmę Google, usługę analizy sieci web firmy Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google”). Google gromadzi i przechowuje w naszym imieniu dane użytkowników (jak na przykład, z jakiego urządzenia i jakiego systemu operacyjnego korzysta użytkownik, średni czas trwania sesji, kraj i płeć, potwierdzenie koszyka, wykonanie wyszukiwania produktów, wywołanie szkoleń, liczba rozpoczętych operacji skanowania kodów kreskowych, liczba wykonanych operacji skanowania kodów kreskowych) i oferuje nam możliwość ich analizy. Informacje dotyczące korzystania z aplikacji winkler NOW są przekazywane ze skróconym adresem IP do firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam są zapisywane. Więcej informacji na temat skracania adresu IP przez firmę Google można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=pl. W przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, firma Google podlega Tarczy prywatności EU-USA (EU-ES Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest analizowanie i usprawnianie stabilności i wykorzystania naszej aplikacji. Zgromadzone informacje umożliwiają nam analizowanie problemów związanych z aplikacją i ich rozwiązywanie. W tym celu niezbędne jest gromadzenie wyżej wyszczególnionych danych. Uwzględniamy przy tym interesy użytkowników (w szczególności sferę prywatności) w taki sposób, że ograniczamy gromadzenie jedynie do zakresu wymaganego do wymienionych celów.

Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Można to zrobić, wysyłając wiadomość pod adres widerruf-now@winkler.de. Więcej informacji na temat sprzeciwu znajduje się w § 7 (3). Więcej informacji na temat usługi Google Analytics for Firebase można uzyskać w firmie Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 686 5660. Warunki dla użytkowników: https://firebase.google.com/terms/, polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.


§ 7 Podstawy prawne

(1) Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, gdy jest to wymagane w celu oferowania pełnego zakresu funkcji aplikacji winkler NOW (na przykład udzielania odpowiedzi na zapytania) lub świadczenia innych usług na podstawie zawartej z nami umowy o użytkowanie. Podstawę przetwarzania danych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

(2) O ile użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, zgodność z prawem tego przetwarzania jest zapewniona na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. Odwołanie można przekazać na adres widerruf-now@winkler.de. Należy przy tym uwzględnić, że odwołanie ma skutek dopiero na przyszłość. Nie wpływa ono na operacje przetwarzania, które miały miejsce przed odwołaniem.

(3) O ile przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów podmiotów trzecich, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika również w celu ochrony tych uzasadnionych interesów. Podstawę prawną przetwarzania w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W tych przypadkach użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Można to zrobić, wysyłając wiadomość pod adres widerruf-now@winkler.de. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez użytkownika zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne powody przetwarzania danych osobowych, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami użytkownika lub przetwarzanie danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.


§ 8 Okres przechowywania

(1) Dane użytkownika będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to wymagane przez konkretny cel przechowywania, chyba że użytkownik udzielił nam zgody lub mamy uzasadniony interes w dalszym przetwarzaniu. W takich przypadkach będziemy przetwarzać dane użytkownika aż do odwołania zgody lub do wyrażenia sprzeciwu wobec naszych uzasadnionych interesów.

(2) O ile przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania i realizacji umowy, w tym do obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie prawa cywilnego w ramach odpowiednich okresów przedawnienia, dane są przechowywane na podstawie odpowiednich okresów przedawnienia. Okresy przedawnienia wg §§ 195 i kolejnych niemieckiego kodeksu prawa cywilnego mogą wynosić do trzydziestu lat; zwykły termin przedawnienia wynosi trzy lata.

(3) Niezależnie od powyższego jesteśmy zobowiązani przez przepisy prawne, handlowe i podatkowe do przechowywania danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres od pięciu do dziesięciu lat. Aby nie naruszyć przepisów prawnych lub nie stracić możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia danych dopiero po upływie ostatniego okresu uprawniającego do przechowywania danych.


§ 9 Przekazywanie danych stronom trzecim

(1) O ile użytkownik przekazał nam dane osobowe, zasadniczo nie są one przekazywane stronom trzecim. Przekazywanie następuje jedynie
•    w ramach zgody udzielonej przez użytkownika;
•    w ramach przetwarzania zapytań, zamówień i korzystania z naszych usług autoryzowanym podwykonawcom, którzy otrzymują jedynie dane niezbędne do realizacji tej umowy i wykorzystują je zgodnie z przeznaczeniem;
•    w ramach przetwarzania zlecenia zgodnie z przepisami ustawowymi usługodawcom związanym instrukcjami;
•    w ramach wypełniania obowiązków prawnych organom uprawionym do otrzymywania informacji.

(2) Dane są przekazywane do państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG) tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji zleceń użytkownika, jest wymagane przez prawo lub użytkownik wyraził nam na to zgodę.


§ 10  Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Zasadniczo nie stosujemy w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO w celu nawiązania i realizacji relacji biznesowych z użytkownikiem. Jeżeli w indywidualnych przypadkach skorzystamy z tych procedur, poinformujemy o tym użytkownika oddzielnie, o ile będzie to wymagane przez prawo.


§ 11 Obowiązek wyrażenia zgody lub przekazania danych

W ramach korzystania z aplikacji winkler NOW użytkownik musi podać jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania, wykonania i zakończenia stosunku użytkowania lub do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani przez obowiązujące przepisy. Jeżeli nie otrzymamy tych danych, z reguły będziemy musieli odmówić zawarcia stosunku użytkowania lub też nie będziemy mogli dłużej realizować istniejącego stosunku użytkowania i być może będziemy musieli go zakończyć.


§ 12  Dostosowanie polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu wymagać aktualizacji, na przykład z powodu wprowadzenia nowych technologii lub wdrożenia nowych funkcji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Użytkownik otrzyma informacje o odpowiednich zmianach.

 Usuń zaznaczone