Environmentálne vyhlásenie

Týmto vyhlásením o udržateľnosti a ochrane životného prostredia spoločnosť winkler v júli 2016 nesie zodpovednosť.

Zodpovedná činnosť a ekonomický úspech - to sa hodí

Ako podnik sme si vedomí zodpovednosti, ktorú nesieme. Ako hospodársky konajúca organizácia, považujeme za spoločenskú povinnosť v podnikovej skupine winkler prispievanie k zlepšeniu životného prostredia. Na tomto základe kladieme vysoké nároky nielen na naše produkty, ale taktiež na denné konanie a zaobchádzanie s našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi.

Vzhľadom na obmedzené zdroje, ktoré má ľudstvo k dispozícii, je pre nás samozrejmosťou zaobchádzať s týmito zdrojmi zodpovedne. Rôznymi metódami prispievame k trvalému rozvoju a súčasne k hospodárskemu úspechu našej spoločnosti. Takto dosahujeme náš optimálny potenciál úspory energie prostredníctvom energetickej koncepcie. To mohla počas energetického auditu dokázať aj spoločnosť PartsLife GmbH a vyhotovila nám k tomu certifikát.

Technológie šetrenia energie a zdrojov

Do budúcnosti budeme v podnikovej skupine winkler nepretržite hľadať ďalšie možnosti zvyšovania našej energetickej efektívnosti a zároveň ešte viac šetriť zdroje. Nasledujúce technológie sa používajú predovšetkým v našich prevádzkach. Naše staršie pobočky budú taktiež vybavené týmto základom.

Technológia LED

Na redukovanie spotreby prúdu používa winkler energeticky a nákladovo efektívne LED žiarovky s dlhšou dobou svietenia. Svetlo zapíname až vtedy, keď nie je dostatok denného svetla. V kanceláriách a skladových halách sa používajú detektory pohybu, ako aj tzv. regulácie denného svietenia, ktoré pri dostatočnej svetlosti automaticky vypínajú elektrické svetlo.

Kogeneračná jednotka

V rámci podnikovej skupiny sa používajú aj kogeneračné jednotky. Takto vyprodukovaná energia sa môže použiť priamo z miesta vo forme prúdu na vyhrievanie aj ochladzovanie.

Podlahové kúrenie

Na efektívnejšie vyhrievanie našich priestorov používame podlahové vyhrievanie. Ukladá a rozdeľuje teplo lepšie ako bodovo nasadené vyhrievacie telesá, a preto potrebuje menej energie.

Tlmenie

Keďže sa väčšina energie vyhrievania stratí cez obvodový plášť budovy, používa winkler energicky efektívnu výstavbu s modernými izolačnými systémami a oknami s tepelnou izoláciou.

Fotovoltické zariadenia

Na mnohých miestach využívame elektrickú energiu z vlastných fotovoltických zariadení, príp. solárneho systému.

Diaľkové vyhrievanie

Využívame diaľkové vyhrievanie, ktoré vzniká spaľovacím teplom v kogeneračných jednotkách odpadu a biomasy.

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá používame na vyhrievanie a chladenie.

Metódy šetrenia energie a zdrojov

Redukcia emisií

Na služobné cesty sa používa, ak je to možné, železnica alebo iné verejné dopravné prostriedky. Naše podnikové vozidlá majú nízku spotrebu benzínu, príp. nafty, a tak produkujú menej škodlivého oxidu uhličitého.

Recyklovaný papier

Recyklovaný papier sa využíva predovšetkým na interné použitie. V porovnaní s chlórom bieleným papierom šetrí nielen energiu a suroviny, ale tiež odľahčuje skládky.

Triedenie odpadu

Na efektívne triedenie odpadu sú pripravené odpadové vrecia, v ktorých sa triedi zmiešaný odpad, papier/kartón, plasty, kovy a odpadové drevo.

Spotreba papiera

Spotreba papiera sa podľa možností redukuje čo najviac. E-maily a prílohy sa majú prednostne spracovať elektronicky a vytlačiť len v prípade, že je to bezpodmienečne nutné.

Toto by vás mohlo zaujímať