Všeobecné podmínky využívání aplikace winkler NOW

(Stav: říjen 2019)

Tyto podmínky využívání platí ve znění platném v době uzavření smlouvy o používání aplikace winkler NOW (dále jen „winkler NOW“) a o využívání služeb, nabízených prostřednictvím této aplikace společností Christian Winkler GmbH & Co. KG, Leitzstraße 47, 70469 Stuttgart (dále jen „winkler“), zákazníkem jako koncovým uživatelem (dále jen „uživatel“).

Jiné smluvní podmínky, resp. odporující obchodní podmínky se nestávají součástí smlouvy, ani když proti nim společnost winkler výslovně nevznese námitku.


§ 1 Nabídka a dostupnost služeb

(1) Aplikace winkler NOW umožňuje uživatelům kontaktovat zaměstnance společnosti winkler a komunikovat s nimi prostřednictvím textových, obrazových nebo zvukových zpráv. Současně aplikace winkler NOW uživatelům umožňuje zobrazit údaje o produktech zadáním jejich kódů nebo naskenováním čárových kódů. Pro nákup v online shopu winkler platí prodejní podmínky skupiny winkler (www.winkler.com/agbs). Další podrobnosti upravuje § 7.

(2) Aplikace winkler NOW je k dispozici pro operační systémy iOS společnosti Apple Inc. a Android společnosti Google LLC. Kromě toho lze winkler NOW používat jako webovou aplikaci v různých prohlížečích. Společnost winkler si vyhrazuje právo kdykoli upravit podporované operační systémy a jejich verze. Další informace najdete na adrese www.winkler.com/de/services/winkler-now-app/faq/. Uživatel nemá nárok na zachování určitých služeb. Další podrobnosti upravuje § 14.

(3) Společnost winkler si vyhrazuje právo doplnit služby nabízené v rámci aplikace winkler NOW nebo časově omezit využívání poskytovaných služeb. Uživatel nemá nárok na zachování určitých služeb. Další podrobnosti upravuje § 14.

(4) Pro využívání služeb poskytovaných prostřednictvím aplikace winkler NOW se uživatel musí zaregistrovat podle § 2. Registrace pro používání aplikace je bezplatná.

(5) Na nepřetržité používání není nárok. Není zaručeno, že přístup k aplikaci winkler NOW nebo její používání nebude krátkodobě přerušeno nebo narušeno údržbou, dalším vývojem nebo jinými poruchami, které mohou případně zapříčinit i ztrátu dat. Společnost winkler usiluje o to, aby bylo možné služby využívat pokud možno bez přerušení.


§ 2 Registrace

(1) Pro používání aplikace winkler NOW je nutná předchozí registrace v online shopu winkler a následné přihlášení v aplikaci winkler NOW. Registrace je bezplatná.

(2) Při registraci prostřednictvím online shopu winkler je uživatel požádán o zadání požadovaných přístupových údajů. Ty se skládají z jeho e-mailové adresy, jména a příjmení, oslovení a volně zvoleného hesla. Uživatelé, kteří jsou už zákazníky společnosti winkler, musejí zadat zákaznické číslo a PSČ. Při vytváření nového firemního přístupu jsou povinné údaje název a adresa společnosti, obor podnikání a telefonní číslo. Kromě těchto povinných údajů může uživatel dobrovolně uvést další údaje (číslo faxu). Při registraci se uživatel nesmí vydávat za někoho jiného nebo použít jméno, k jehož používání není oprávněný.

(3) Pokud se v průběhu užívacího vztahu změní registrační nebo profilové údaje, musí každý uživatel své údaje neprodleně opravit ve svém osobním nastavení.

(4) Přihlášením do aplikace winkler NOW po registraci v online shopu předkládá uživatel společnosti winkler nabídku na uzavření užívacího vztahu na základě těchto podmínek využívání. O přijetí nabídky se rozhoduje dle volného uvážení. Pokud nebude registrace v přiměřené lhůtě potvrzena e-mailem zaslaným na uvedenou e-mailovou adresu nebo aktivací uživatelského profilu, přestane být uživatel svou nabídkou vázán. Po obdržení e-mailového potvrzení nebo aktivaci uživatelského profilu vznikne užívací vztah v souladu s dohodou a společnost winkler aktivuje požadovaný přístup. Od okamžiku aktivace je uživatel oprávněn používat aplikaci winkler NOW v rámci těchto podmínek využívání. Text smlouvy bude uložen společností winkler, uživatel ho ale nemůže zobrazit.

(5) Registrace, smluvní vztah a uživatelský účet včetně přístupových údajů jsou nepřenosné.


§ 3 Odpovědnost za přístupové údaje

(1) Přístupové údaje včetně hesla musí uživatel uchovávat v tajnosti a v žádném případě je nesmí zpřístupnit neoprávněným třetím osobám.

(2) Uživatel je dále povinen zajistit, aby k aplikaci winkler NOW přistupoval a poskytované služby využíval výhradně uživatel, resp. jím pověřené osoby. Pokud se lze obávat, že se přístupové údaje dozvěděly nebo dozvědí neoprávněné třetí osoby, je třeba neprodleně informovat společnost winkler.

(3) Uživatel je plně odpovědný za jakékoli používání aplikace winkler NOW a/nebo jinou činnost v této aplikaci, prováděné pod jeho přístupovými údaji.


§ 4 Používání aplikace winkler NOW

(1) Uživatelé aplikace winkler NOW mohou zaměstnancům společnosti winkler zasílat zprávy ve formě textových, zvukových nebo obrazových souborů.

(2) Když se uživatelé v aplikaci winkler NOW obrátí na zaměstnance společnosti winkler, je zpráva viditelná velkému počtu zaměstnanců společnosti winkler. Cílem je umožnit rychlé zpracování všech zpráv.

(3) Aplikace winkler NOW používá chatbot, který automaticky kontroluje, zda zadané číslo představuje například číslo produktu winkler, objednací číslo výrobce nebo čárový kód produktu winkler. Pokud ano, zobrazí se uživateli další informace o příslušném produktu.

(4) Oprávnění k používání se omezuje na přístup k aplikaci winkler NOW a na využívání příslušných dostupných služeb v rámci ustanovení těchto podmínek využívání.

(5) Uživatel je sám odpovědný za zajištění technických předpokladů, které jsou v oblasti jeho odpovědnosti nezbytné pro smluvní využívání služeb (zejména smartphone nebo tablet a přístup k internetu). Společnost winkler není v tomto ohledu povinna poskytovat poradenství.

(6) Společnost winkler uděluje uživateli jednoduché, nepřenosné a nesublicencovatelné právo, omezené na dobu trvání užívacího vztahu, na používání aplikace winkler NOW v rozsahu popsaném v těchto podmínkách využívání. K žádnému dalšímu přenechání aplikace winkler NOW uživateli nad tento rámec nedochází.

(7) Uživatel obdrží veškerý software jen ve spustitelné podobě. Zdrojový kód se nepředává. Upravování, šíření, veřejné zpřístupnění a dekompilování softwaru není bez předchozího písemného souhlasu společnosti winkler povoleno.

(8) Používání smí probíhat pouze v přípustném rámci platných zákonů. Zejména nesmějí být porušena práva třetích stran (např. osobnostní práva nebo práva průmyslového vlastnictví). Další podrobnosti upravuje § 5.

(9) Zakázáno je rovněž jakékoli jednání, které by mohlo narušit hladký provoz aplikace winkler NOW, zejména nadměrné zatěžování IT systémů.


§ 5 Zadávání textů a dalšího obsahu

(1) Uživatel se zavazuje, že v rámci používání aplikace winkler NOW nebude sdělovat žádná obchodní tajemství. Pokud bude sděleno obchodní tajemství, uživatel povoluje společnosti winkler využít tyto informace ke zpracování dotazu.

(2) Zadáním obsahu chráněného autorskými právy nebo jinak právně chráněného obsahu do aplikace winkler NOW uživatel bezplatně uděluje společnosti winkler nezbytná, nevýhradní, přenositelná, sublicencovatelná, celosvětová a časově neomezená práva k využívání tohoto obsahu za účelem poskytování příslušné služby, a to v rozsahu nezbytném pro tento účel. To zahrnuje zejména ukládání a hosting na serverech společnosti winkler.

(3) Při zadávání obsahu (obrázků, textů, zvukových zpráv) uživatel ujišťuje společnost winkler, že je výhradním držitelem všech práv k obsahu předávaného společnosti winkler nebo je jinak oprávněn (např. účinným povolením od držitele práv) obsah zadat a udělit práva na jeho používání a komerční využití, jak je popsáno výše. To platí zejména pro cizí autorská či patentová práva nebo práva k ochranným známkám, jakož i pro průmyslová a/nebo soutěžněprávní ochranu uměleckého výkonu a osobnostní práva. Uživatel se dále zavazuje, že nebude zadávat obsah, který by porušoval platné právní předpisy.

(4) Uživateli je zakázáno provádět na uživatelském účtu nebo v souvislosti s ním jakékoli činnosti, které porušují platné právní předpisy, práva třetích stran nebo zásady ochrany mladistvých. Zejména je vám zakázáno provádět následující činnosti:

a) zadávání, šíření, nabízení a propagace pornografického obsahu, služeb a/nebo produktů, které porušují zákony na ochranu mladistvých, právní předpisy o ochraně osobních údajů a/nebo jiné právní předpisy a/nebo jsou podvodné;

b) používání obsahu, který uráží nebo hanobí ostatní uživatele nebo třetí strany;

c) používání, poskytování a šíření obsahu, služeb a/nebo produktů, které jsou chráněny zákonem nebo zatíženy právy třetích stran (např. autorskými právy), aniž byste k tomu měli výslovné oprávnění.

(5) Uživateli je dále zakázáno provádět při zadávání vlastního obsahu ve svých zprávách následující činnosti, a to bez ohledu na případné porušení zákona:

a) šíření urážlivého, sexuálně explicitního, obscénního nebo hanlivého obsahu či sdělení, resp. šíření obsahu či sdělení, které propagují nebo podporují (výslovně či nepřímo) rasismus, fanatismus, nenávist, fyzické násilí nebo protiprávní jednání;

b) obtěžování jiných uživatelů, včetně pracovníků společnosti winkler, a navádění k takovému obtěžování nebo jeho podpora;

c) vyzývání jiných uživatelů včetně zaměstnanců společnosti winkler, aby prozradili hesla nebo osobní údaje pro komerční nebo protiprávní, resp. nezákonné účely;

d) šíření obsahu, který je k dispozici v aplikaci winkler NOW, pokud to není uživateli výslovně povoleno příslušným autorem nebo pokud se výslovně nejedná o funkci aplikace winkler NOW.


§ 6 Využívání obsahu dostupného prostřednictvím aplikace winkler NOW

(1) Obsah dostupný prostřednictvím aplikace winkler NOW je převážně chráněný autorským a soutěžním právem, resp. právem k ochranným známkám nebo jinými ochrannými právy a je vlastnictvím společnosti winkler. Autorským právem je chráněno také slučování jednotlivých položek obsahu. Uživatel je oprávněn využívat tento obsah pouze v souladu s těmito podmínkami využívání.

(2) Pokud není další využívání v těchto podmínkách využívání výslovně povoleno,

a) smí uživatel využívat obsah dostupný v aplikaci winkler NOW výhradně pro interní obchodní účely. Komerční využívání dostupného obsahu nad tento rámec je zakázáno. Toto právo na užívání je omezeno na dobu smluvního používání aplikace winkler NOW;

b) je uživateli zakázáno upravovat, měnit, překládat, prezentovat nebo předvádět, zveřejňovat, vystavovat, rozmnožovat (včetně stahování) nebo šířit (včetně použití tzv. iFramingu) dostupný obsah, a to vcelku i zčásti. Stejně tak je zakázáno odstraňovat nebo měnit upozornění na autorská práva, loga a ostatní značky nebo ochranná upozornění.

(3) Ke stahování („download“) obsahu, jeho odesílání e-mailem a tisku je uživatel oprávněn pouze tehdy, pokud je mu příslušná možnost poskytována jako funkce aplikace (např. prostřednictvím tlačítka pro stažení).

(4) Uživateli se uděluje časově neomezené a nevýhradní právo na užívání řádně staženého, zaslaného, resp. vytištěného obsahu k jeho vlastním interním účelům, pokud není v jednotlivých případech výslovně povoleno jiné užívání. V ostatním zůstávají veškerá práva k obsahu původnímu držiteli práv.

(5) Kogentní zákonná práva (včetně rozmnožování pro soukromé a jiné vlastní použití podle § 53 německého autorského zákona [UrhG]) zůstávají nedotčena.


§ 7 Používání online shopu

V rámci používání aplikace winkler NOW má uživatel přístup do online shopu společnosti winkler. Pro nákupy provedené uživatelem prostřednictvím aplikace platí prodejní podmínky skupiny winkler. Ty jsou k dispozici na: www.winkler.com/agb.

 

§ 8 Osobní údaje

(1) Veškeré osobní údaje sdělené uživatelem zpracovává společnost winkler výhradně v souladu s platnými ustanoveními právních předpisů o ochraně osobních údajů.

(2) Podrobnosti o údajích shromažďovaných v aplikaci winkler NOW, jejich používání a právech subjektů údajů jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů aplikace winkler NOW, které je kdykoli k nahlédnutí na www.winkler.com/de/services/winkler-now-app/datenschutz.

(3) Pokud uživatel navštíví prostřednictvím aplikace winkler NOW web společnosti winkler, platí v této souvislosti ustanovení prohlášení o ochraně osobních údajů tohoto webu. Prohlášení o ochraně osobních údajů najdete na adrese www.winkler.com/datenschutz/.


§ 9 Zablokování přístupu do aplikace winkler NOW

(1) Společnost winkler může podle vlastního uvážení dočasně nebo trvale zablokovat přístup uživatele do celé aplikace winkler NOW nebo do jednotlivých dílčích oblastí, pokud existují konkrétní indicie, že uživatel porušuje nebo porušil tyto podmínky využívání a/nebo platné právní předpisy, nebo pokud má společnost winkler na zablokování jiný oprávněný zájem. Při rozhodování o zablokování se přiměřeně zohlední oprávněné zájmy uživatele. Pokud uživatel i přes upozornění opakovaně porušuje tyto podmínky využívání, vyhrazuje si společnost winkler právo na trvalé zablokování přístupu.

(2) V případě dočasného, resp. trvalého zablokování bude zablokováno oprávnění k přístupu a uživatel o tom bude informován e-mailem.

(3) V případě dočasného zablokování bude oprávnění k přístupu znovu aktivováno po uplynutí doby blokace nebo po definitivním zániku důvodu blokace a uživatel o tom bude informován e-mailem. Trvale zablokované oprávnění k přístupu nelze obnovit. Trvale zablokovaní uživatelé jsou trvale vyloučeni z používání aplikace winkler NOW a nesmějí se znovu zaregistrovat. Při trvalém zablokování uživatele je společnost winkler oprávněna mimořádně vypovědět užívací vztah s uživatelem.

(4) Zablokování uživatele v online shopu má za následek také zablokování uživatele v aplikaci winkler NOW, pokud uživatel používá v aplikaci winkler NOW stejné přístupové údaje. Naproti tomu zablokování uživatele v aplikaci winkler NOW nemá automaticky za následek jeho zablokování v online shopu.


§ 10 Doba trvání, ukončení užívání

(1) Uživatelský vztah mezi společností winkler a uživatelem se uzavírá na dobu neurčitou. Uživatel může užívací vztah kdykoli vypovědět sdělením zaslaným na adresu widerruf-now@winkler.de. Nebude-li sjednáno jinak, může společnost winkler užívací vztah vypovědět bez výpovědní lhůty.

(2) Společnost winkler je po uplynutí 30 kalendářních dnů od účinnosti výpovědi a po uplynutí případných zákonných lhůt pro uchovávání dat oprávněna nenávratně smazat všechny údaje vzniklé v rámci používání aplikace winkler NOW uživatelem, který podává výpověď. Na osobní údaje se přednostně vztahují předpisy o ochraně osobních údajů, které mohou stanovit i kratší lhůtu pro výmaz. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů aplikace winkler NOW.

(3) Právo na mimořádnou výpověď zůstává nedotčeno. Právo na mimořádnou výpověď vzniká společnosti winkler zejména tehdy, když uživatel opakovaně porušuje tyto podmínky využívání a i přes upomínku ze strany společnosti winkler toto porušování neodstraní nebo podmínky využívání porušuje znovu.


§ 11 Omezení ručení

(1) Společnost winkler ručí podle zákonných ustanovení za škody na zdraví osob a za škody podle zákona o odpovědnosti za produkt nebo v rozsahu § 44a zákona o telekomunikacích.

(2) Za jiné škody ručí společnost winkler podle následujících ustanovení, jestliže ze záruky převzaté společností winkler nevyplývá něco jiného.

(3) Společnost winkler ručí v souladu se zákonnými ustanoveními za škody způsobené lstivým jednáním, jakož i za škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí společností winkler, jejími zákonnými zástupci nebo vedoucími zaměstnanci.

(4) Ručení společnosti winkler se v případě škod vzniklých v důsledku toho, že budou na základě lehké nedbalosti porušeny podstatné smluvní povinnosti nebo povinnosti, jejichž splněním je vůbec umožněno řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržení se uživatel může pravidelně spoléhat, a také v případě škod způsobených úmyslně nebo z hrubé nedbalosti jednoduchými pomocníky při plnění omezuje na výši předvídatelné, smluvně typické škody.

(5) V ostatním je jakékoli ručení společnosti winkler za škody způsobené lehkou nedbalostí vyloučeno.


§ 12 Zbavení odpovědnosti

(1) Uživatel zbaví společnost winkler odpovědnosti za veškeré náklady, nároky a újmy, které třetí strany uplatní vůči společnosti winkler z důvodu porušení jejich práv obsahem uživatele nebo z důvodu porušení zákona uživatelem.

(2) Uživatel se dále zavazuje uhradit společnosti winkler veškeré náklady vzniklé v důsledku porušení právních předpisů, zejména náklady na přiměřenou právní obranu včetně vzniklých nákladů soudního řízení a nákladů na právní zastoupení. To neplatí, pokud porušení právních předpisů nebylo zapříčiněno uživatelem.


§ 13 Změny podmínek využívání

(1) Společnost winkler si vyhrazuje právo tyto podmínky využívání kdykoli změnit. O změnách tohoto druhu informujeme uživatele e-mailem nejméně 30 kalendářních dnů před plánovanou platností změn.

(2) Pokud je uživatel do 30 dnů od doručení sdělení neodmítne a ve využívání služeb bude pokračovat i po uplynutí lhůty pro odmítnutí, považují se změny od okamžiku uplynutí lhůty za účinně sjednané. V případě odmítnutí bude uživatelský vztah pokračovat za dosavadních podmínek. Společnost winkler si vyhrazuje právo uživatelský vztah v případě odmítnutí ukončit. Ve sdělení o změnách bude uvedeno upozornění na uživatelovo právo na odmítnutí a na jeho následky.


§ 14 Změny služeb

(1) Společnost winkler je oprávněna kdykoli změnit bezplatné služby poskytované prostřednictvím aplikace winkler NOW, bezplatně nebo za úplatu zpřístupnit nové služby a ukončit poskytování bezplatných služeb. Společnost winkler při tom zohlední oprávněné zájmy uživatele. Při přechodu z bezplatných služeb na zpoplatněné nebo změny zpoplatněných služeb platí odpovídajícím způsobem postup pro případ změn uvedený v § 13.

(2) V každém oznámení o změně bude uživatel zvlášť upozorněn na důsledky změny a na své právo na odmítnutí a/nebo výpověď.


§ 15 Závěrečná ustanovení

(1) Podrobné informace o společnosti winkler jako provozovateli aplikace winkler NOW najde uživatel v tiráži na adrese www.winkler.com/impressum/.

(2) Platí německé právo s vyloučením německého mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pokud je uživatel spotřebitelem, platí tato volba práva pouze v rozsahu, v jakém uživatele nezbavuje práv z příslušných kogentních předpisů o ochraně spotřebitele ve státě, ve kterém má uživatel jako spotřebitel k okamžiku podání nabídky obvyklé bydliště.

(3) Pokud je uživatel podnikatelem, je výlučným místem soudu sídlo společnosti winkler. Společnost winkler je však oprávněna žalobu podat také v obchodním sídle uživatele.

(4) Smluvním jazykem je němčina. Německý text smlouvy zůstává závazný i v případě, že by byl přeložen do jiného jazyka. Verze v cizím jazyce má pouze informativní charakter.