Ogólne warunki użytkowania winkler NOW

(Stan: październik 2019 r.)

Niniejsze warunki użytkowania obowiązują w wersji aktualnej w momencie zawarcia umowy o korzystanie z aplikacji winkler NOW (dalej: „winkler NOW”) oraz usług oferowanych za pośrednictwem tej aplikacji przez firmę Christian Winkler GmbH & Co. KG, Leitzstraße 47, 70469 Stuttgart (dalej: „winkler”) przez klienta jako użytkownika końcowego („Użytkownik”).

Inne warunki umowy lub sprzeczne warunki handlowe nie stają się częścią umowy, nawet jeśli winkler nie wyrazi jednoznacznie sprzeciwu wobec nich.


§ 1 Oferta i dostępność usług

(1) winkler NOW umożliwia Użytkownikom nawiązywanie kontaktu z pracownikami firmy winkler i komunikowanie się z nimi za pośrednictwem wiadomości tekstowych, graficznych lub dźwiękowych. Jednocześnie winkler NOW umożliwia Użytkownikom wywoływanie danych produktów przez wprowadzenie kodów produktów lub skanowanie kodów kreskowych. W odniesieniu do zakupów w sklepie internetowym winkler zastosowanie mają warunki sprzedaży grupy przedsiębiorstw winkler (www.winkler.com/agbs). Więcej szczegółów reguluje § 7.

(2) Aplikacja winkler NOW jest dostępna dla systemów operacyjnych iOS firmy Apple Inc. oraz Android firmy Google LLC. Ponadto z winkler NOW można korzystać w postaci aplikacji sieci web za pośrednictwem różnych przeglądarek internetowych. winkler zastrzega sobie prawo do dostosowania w dowolnym momencie obsługiwanych systemów operacyjnych i ich wersji. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.winkler.com/de/services/winkler-now-app/faq/. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do roszczenia o zachowanie określonych usług. Więcej szczegółów reguluje § 14.

(3) winkler zastrzega sobie prawo do uzupełniania usług oferowanych w ramach aplikacji winkler NOW lub do czasowego ograniczenia użytkowania udostępnionych usług. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do roszczenia o zachowanie określonych świadczeń. Więcej szczegółów reguluje § 14.

(4) Aby mieć możliwość korzystania z usług udostępnianych za pośrednictwem aplikacji winkler NOW, Użytkownik musi zarejestrować się zgodnie z § 2. Rejestracja w celu użytkowania jest nieodpłatna.

(5) Nie ma prawa do roszczenia o nieprzerwane użytkowanie. Nie udziela się gwarancji, że dostęp do aplikacji lub korzystanie z aplikacji winkler NOW nie będzie na krótko przerywane lub utrudnione w związku z pracami konserwacyjnymi, dalszym rozwojem lub w inny sposób przez zakłócenia, które mogą prowadzić również do utraty danych. winkler stara się zapewnić możliwie nieprzerwane korzystanie z usług.


§ 2 Rejestracja

(1) Do użytkowania aplikacji winkler NOW wymagana jest uprzednia rejestracja w sklepie internetowym winkler, a następnie zalogowanie w winkler NOW. Rejestracja jest nieodpłatna.

(2) W trakcie procesu rejestracji w sklepie internetowym winkler Użytkownik jest proszony o podanie swoich danych dostępowych. Są to adres e-mail, imię i nazwisko Użytkownika, preferowany zwrot i dowolnie wybrane hasło. W przypadku Użytkowników, którzy są już klientami firmy winkler, konieczne jest podanie numeru klienta i kodu pocztowego. W przypadku konfigurowania nowego dostępu dla firmy wymaganymi danymi są nazwa firmy, adres przedsiębiorstwa, obszar działalności i numer telefonu. Oprócz tych wymaganych danych Użytkownik może dowolnie podać inne dane (numer faksu). Podczas rejestracji Użytkownik nie może podać się za inną osobę ani użyć nazwy, do której wykorzystania nie jest uprawniony.

(3) Jeżeli w trakcie trwania stosunku użytkowania dojdzie do zmiany danych rejestracyjnych i danych profilu, każdy Użytkownik musi niezwłocznie skorygować swoje dane w ustawieniach osobistych.

(4) W momencie zalogowania się w aplikacji winkler NOW po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym Użytkownik składa firmie winkler ofertę zawarcia stosunku użytkowania na podstawie niniejszych warunków użytkowania. Decyzja dotycząca przyjęcia oferty jest podejmowana według własnego uznania. Jeżeli w ciągu określonego czasu logowanie nie zostanie potwierdzone za pośrednictwem wiadomości pod podany adres e-mailowy lub przez dopuszczenie profilu użytkownika, Użytkownik nie będzie dłużej związany ofertą. Otrzymanie potwierdzenia za pośrednictwem poczty e-mail lub dopuszczenie profilu użytkownika jest równoznaczne z zawarciem zgodnego z umową stosunku użytkowania i zapewnieniem wnioskowanego dostępu przez firmę winkler. Od momentu dopuszczenia Użytkownik jest uprawniony do korzystania z aplikacji winkler NOW w ramach tego stosunku użytkowania. Treść umowy zostaje zapisana przez firmę winkler, ale nie jest dostępna do wywołania dla Użytkownika.

(5) Rejestracja, stosunek umowny i konto użytkownika wraz z danymi dostępowymi są nieprzenoszalne.


§ 3  Odpowiedzialność za dane dostępowe

(1) Dane dostępowe, w tym hasło, muszą być utrzymywane przez Użytkownika w tajemnicy i w żadnym przypadku nie mogą być udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim.

(2) Ponadto obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie, że dostęp do winkler NOW i korzystanie z dostępnych usług będzie realizowane wyłącznie przez Użytkownika lub upoważnione przez niego osoby. W przypadku podejrzenia, że nieupoważnione osoby trzecie pozyskały dane dostępowe, należy niezwłocznie powiadomić o tym firmę winkler.

(3) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za każde wykorzystanie lub inne działania w aplikacji winkler NOW, które są wykonywane z wykorzystaniem jego danych dostępowych.


§ 4 Korzystanie z winkler NOW

(1) Użytkownicy aplikacji winkler NOW mogą wysyłać do pracowników firmy winkler wiadomości w postaci tekstu, plików dźwiękowych lub graficznych.

(2) Gdy Użytkownicy kontaktują się w aplikacji winkler NOW z pracownikami firmy winkler, wiadomość jest widoczna dla większej liczby pracowników firmy winkler. Ma to na celu sprawne przetwarzanie wszystkich wiadomości.

(3) Aplikacja winkler NOW wykorzystuje czat-bota, który automatycznie sprawdza, czy wprowadzono numer jest np. numerem produktu winkler, numerem artykułu producenta lub kodem kreskowym produktu winkler. Jeśli tak jest, zostają wyświetlone szczegółowe informacje o danym produkcie.

(4) Prawo do użytkowania ogranicza się do dostępu do aplikacji winkler NOW oraz do korzystania z usług dostępnych w ramach postanowień niniejszych warunków użytkowania.

(5) Użytkownik we własnym zakresie odpowiada za zapewnienie leżących po stronie użytkownika warunków technicznych niezbędnych do zgodnego z umową korzystania z usług (w szczególności za smartfona lub tablet z dostępem do Internetu). Firma winkler nie jest zobowiązana do udzielania porad w tym zakresie.

(6) winkler udziela Użytkownikowi ograniczonego do czasu trwania stosunku użytkowania, prostego, niezbywalnego i niepodlegającego sublicencjonowaniu prawa do korzystania z aplikacji winkler NOW w zakresie opisanym w niniejszych warunkach użytkowania. Przekazanie winkler NOW Użytkownikowi poza tym zakresem nie następuje.

(7) Użytkownik otrzymuje oprogramowanie jedynie w wykonywalnej formie. Kod źródłowy nie jest przekazywany. Edytowanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie i dekompilowanie oprogramowania bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od firmy winkler jest niedozwolone.

(8) Użytkowanie jest dozwolone wyłącznie w dopuszczalnych ramach obowiązujących przepisów. W szczególności niedozwolone jest naruszanie praw osób trzecich (np. prawa osobiste lub prawa własności przemysłowej). Więcej szczegółów reguluje § 5.

(9) Ponadto zabronione są również wszelkie działania, które mogą wpływać na płynność działania aplikacji winkler NOW, w szczególności nadmierne obciążanie systemów informatycznych.


§ 5 Publikowanie tekstów i innych treści

(1) Użytkownik gwarantuje, że w ramach korzystania z aplikacji winkler NOW nie będzie ujawniać tajemnic handlowych. W przypadku ujawnienia tajemnic handlowych Użytkownik zezwala firmie winkler na wykorzystanie tych informacji w celu przetworzenia zapytania.

(2) Umieszczając treści chronione prawem autorskim lub w inny sposób chronione prawnie w winkler NOW, Użytkownik nieodpłatnie udziela firmie winkler niezbędnych, niewyłącznych, zbywalnych, podlegających sublicencjonowaniu, ogólnoświatowych i czasowo nieograniczonych praw do korzystania z tych treści w celu świadczenia danej usługi i w zakresie niezbędnym do tego celu. Obejmuje to w szczególności zapisywanie i hostowanie na serwerach firmy winkler.

(3) Zamieszczając treści (obrazy, teksty, wiadomości dźwiękowe) Użytkownik gwarantuje wobec firmy winkler, że jest on wyłącznym posiadaczem wszystkich praw do treści przekazanych firmie winkler lub jest w inny sposób upoważniony (np. na mocy skutecznej zgody właściciela praw) do zamieszczania treści oraz do udzielenia wyżej opisanych praw do użytkowania i wykorzystania. Dotyczy to w szczególności praw autorskich osób trzecich, praw do znaków towarowych lub patentów, jak również przemysłowych i/lub związanych z ochroną konkurencji pomocniczych praw autorskich i osobistych. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do niezamieszczania treści naruszających obowiązujące prawo.

(4) Użytkownikowi zabrania się podejmowania wszelkich działań na koncie użytkownika i w związku z tym kontem, które naruszają obowiązujące prawo, prawa osób trzecich lub podstawowe prawa ochrony osób nieletnich. W szczególności zabronione są następujące działania:

a) zamieszczanie, rozpowszechnianie, oferowanie i reklamowanie treści, usług i/lub produktów o charakterze pornograficznym, naruszających prawa ochrony osób nieletnich, prawa ochrony danych i/lub inne przepisy oraz/lub będące oszustwem;

b) wykorzystywanie treści, które obrażają lub zniesławiają innych użytkowników lub osoby trzecie;

c) wykorzystywanie, dostarczanie i rozpowszechnianie treści, usług i/lub produktów, które są chronione prawem lub obciążone prawami osób trzecich (np. prawami autorskimi) bez wyraźnego upoważnienia do wykonywania tych działań.

(5) Ponadto, niezależnie od ewentualnego naruszenia prawa, przy zamieszczaniu własnych treści w swoich wiadomościach Użytkownikowi zabrania się następujących działań:

a) rozpowszechniania treści lub wiadomości obraźliwych, o charakterze seksualnym, obscenicznych lub zniesławiających, jak również treści lub wiadomości, które służą do promowania lub wspierania rasizmu, fanatyzmu, nienawiści, przemocy fizycznej lub czynów niezgodnych z prawem (w każdym przypadku w sposób wyraźny lub dorozumiany);

b) nękania innych użytkowników, w tym pracowników firmy winkler, oraz zachęcania do takiego nękania lub jego wspieranie;

c) nakłaniania innych użytkowników, w tym pracowników firmy winkler, do ujawnienia haseł lub danych osobowych w celach komercyjnych lub nielegalnych;

d) rozpowszechniania treści dostępnych w winkler NOW, chyba że użytkownik uzyskał na to wyraźną zgodę odpowiedniego autora lub są one wyraźnie udostępnione jako funkcjonalność winkler NOW.


§ 6 Korzystanie z treści udostępnianych za pośrednictwem winkler NOW

(1) Treści dostępne w aplikacji winkler NOW są przeważnie chronione prawem autorskim, prawem do znaków towarowych i prawem ochrony konkurencji lub innymi prawami własności i każdym przypadku stanowią własność firmy winkler. Zestawienie treści jako takie jest również chronione prawem autorskim. Użytkownik jest uprawniony wyłącznie do wykorzystania tych treści zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.

(2) O ile w niniejszych warunkach użytkowania dalsze użytkowanie nie jest wyraźnie dozwolone,

a) Użytkownik może wykorzystywać treści dostępne w winkler NOW wyłącznie do wewnętrznych celów handlowych. Wykorzystanie handlowe dostępnych treści wykraczające poza powyższe jest zabronione. To prawo do użytkowania jest ograniczone do okresu trwania zgodnego z umową korzystania z aplikacji winkler NOW;

b) Użytkownikowi zabrania się edytowania, modyfikowania, tłumaczenia, prezentowania lub wykonywania, publikowania, wystawiania, powielania (w tym pobierania) lub rozpowszechniania (w tym wykorzystania tzw. technologii iFraming). Zabronione jest również usuwanie lub zmienianie informacji o prawach autorskich, znaków logo i innych znaków lub informacji ochronnych.

(3) Użytkownik jest uprawniony do pobierania treści, wysyłania ich pocztą elektroniczną i drukowania tylko wtedy, gdy udostępniono Użytkownikowi odpowiednią możliwość jako funkcję (np. za pomocą przycisku pobierania).

(4) Użytkownik otrzymuje niewyłączne prawo do korzystania przez czas nieokreślony z prawidłowo pobranych, przesłanych lub wydrukowanych treści dla własnych celów wewnętrznych, chyba że w poszczególnych przypadkach wyraźnie zezwolono na wykorzystanie ich w inny sposób. W pozostałym zakresie wszystkie prawa do treści należą do ich pierwotnego właściciela.

(5) Obowiązkowe prawa ustawowe (w tym powielanie na potrzeby użytku prywatnego i innego użytku własnego zgodnie z § 53 niemieckiej ustawy o prawach autorskich) pozostają nienaruszone.


§ 7 Korzystanie ze sklepu internetowego

W ramach korzystania z aplikacji winkler NOW Użytkownik może uzyskiwać dostęp do sklepu internetowego firmy winkler. W odniesieniu do zakupów realizowanych za pośrednictwem aplikacji zastosowanie mają warunki sprzedaży grupy przedsiębiorstw winkler. Są one dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.winkler.com/agb.

 

§ 8 Dane osobowe

(1) Wszystkie dane osobowe przekazane przez Użytkownika firma winkler będzie przetwarzać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

(2) Szczegółowe informacje dotyczące danych gromadzonych w aplikacji winkler NOW, ich wykorzystania oraz praw osoby, której dane dotyczą, znajdują się w polityce prywatności winkler NOW, które można w dowolnym momencie przejrzeć na stronie internetowej pod adresem www.winkler.com/pl/uslugi/aplikacja-winkler-now/polityka-prywatnosci-winkler-now/
 


(3) Jeżeli Użytkownik za pośrednictwem aplikacji winkler NOW odwiedzi stronę internetową winkler, to w tym zakresie obowiązują postanowienia polityki prywatności strony internetowej. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem www.winkler.com/pl/uslugi/aplikacja-winkler-now/polityka-prywatnosci-winkler-now/


§ 9 Zablokowanie dostępu do winkler NOW

(1) Firma winkler może wedle własnego uznania zablokować Użytkownikowi dostęp do strony winkler NOW w całości lub do poszczególnych obszarów częściowych tymczasowo lub stale, jeśli istnieją konkretne przesłanki, sugerujące naruszenie przez Użytkownika niniejszych warunków użytkowania i/lub obowiązującego prawa, lub też, gdy winkler będzie mieć inny uzasadniony interes w zablokowaniu dostępu. Przy podejmowaniu decyzji o blokadzie każdorazowo uwzględniane są uzasadnione interesy Użytkownika. Jeżeli mimo uzyskania informacji Użytkownik ponownie naruszy niniejsze warunki użytkowania, winkler zastrzega sobie prawo do stałego zablokowania dostępu.

(2) W przypadku nałożenia tymczasowej lub stałej blokady następuje zablokowanie prawa dostępu i użytkownik otrzymuje powiadomienie o tym za pośrednictwem poczty e-mail.

(3) W przypadku nałożenia tymczasowej blokady, po upływie czasu blokady lub po ostatecznym ustaniu przyczyny blokady następuje ponowne aktywowanie prawa dostępu i użytkownik otrzymuje powiadomienie o tym za pośrednictwem poczty e-mail. Przywrócenie stale zablokowanego prawa dostępu nie jest możliwe. Stale zablokowani użytkownicy są wykluczeni z możliwości korzystania z aplikacji winkler NOW i nie mogą ponownie się w niej logować. W przypadku nałożenia stałej blokady na Użytkownika firma winkler ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia stosunku użytkowania.

(4) Blokada Użytkownika w sklepie internetowym, jeśli Użytkownik wykorzystuje te same dane dostępowe w aplikacji winkler NOW, prowadzi również do zablokowania Użytkownika w aplikacji winkler NOW. Blokada Użytkownika w winkler NOW nie powoduje z kolei automatycznie zablokowania Użytkownika w sklepie internetowym.


§ 10 Okres obowiązywania, zakończenie użytkowania

(1) Stosunek użytkowania między firmą winkler a Użytkownikiem zostaje zawarty na czas nieokreślony. Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć stosunek użytkowania, wysyłając wiadomość pod adres widerruf-now@winkler.de. Firma winkler może wypowiedzieć stosunek użytkowania, o ile nie uzgodniono inaczej, bez zachowania terminu.

(2) Po upływie 30 dni kalendarzowych od uprawomocnienia wypowiedzenia i po upływie ewentualnych ustawowych okresów przechowywania firma winkler jest uprawniona do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych powstałych w ramach użytkowania aplikacji winkler NOW przez Użytkownika składającego wypowiedzenie. W odniesieniu do danych osobowych obowiązują w pierwszej kolejności postanowienia dotyczące ochrony danych, które mogą przewidywać również krótszy okres usuwania danych. Dalsze informacje wynikają z polityki prywatności aplikacji winkler NOW.

(3) Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia pozostaje nienaruszone. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia przysługuje firmie winkler w szczególności, gdy Użytkownik powtórnie naruszy niniejsze warunki użytkowania i mimo upomnienia przez firmę winkler nie wyeliminuje tego naruszenia lub po raz kolejny naruszy warunki użytkowania.


§ 11 Ograniczenie odpowiedzialności

(1) Firma winkler ponosi odpowiedzialność za szkody zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody osobowe oraz za szkody w zakresie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt lub w zakresie § 44a niemieckiej ustawy o telekomunikacji.

(2) W odniesieniu do innych szkód firma winkler ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy z innej gwarancji deklarowanej przez firmę winkler nie wynikają inne zasady, zgodnie z poniższymi przepisami.

(3) Firma winkler ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawowymi przepisami za szkody powstałe w wyniku podstępnego postępowania oraz za szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony firmy winkler, jej prawnych przedstawicieli lub pracowników na kierowniczych stanowiskach.

(4) Firma winkler ponosi odpowiedzialność ograniczoną do wysokości przewidywalnej szkody typowej dla umowy za szkody wynikające z nieznacznie niedbałego naruszenia istotnych zobowiązań umownych lub zobowiązań, których wypełnienie w pierwszej kolejności umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu Użytkownik może w normalnym przypadku polegać, jak również za szkody spowodowane umyślnie lub powstałe w wyniku rażącego zaniedbania przez zwykłych pomocników.

(5) Poza tym wszelka odpowiedzialność firmy winkler za szkody powstałe wskutek nieznacznego zaniedbania jest wykluczona.


§ 12 Zwolnienie z odpowiedzialności

(1) Użytkownik zwalnia firmę winkler z wszystkich kosztów, roszczeń i niedogodności, których osoby trzecie mogą dochodzić od firmy winkler w związku z naruszeniem ich praw przez treści Użytkownika lub z powodu naruszenia prawa przez Użytkownika.

(2) Ponadto Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu firmie winkler wszelkich kosztów poniesionych w wyniku naruszenia, w szczególności kosztów uzasadnionej obrony prawnej, w tym wszelkich kosztów sądowych i poniesionych opłat adwokackich. To postanowienie nie obowiązuje, jeśli i w zakresie, w jakim Użytkownik nie jest odpowiedzialny za naruszenie.


§ 13 Zmiana warunków użytkowania

(1) Firma winkler zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie. O zmianach Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed planowanym wejściem tych zmian w życie.

(2) Jeżeli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia i po upływie okresu sprzeciwu Użytkownik będzie nadal korzystać z usług, to od zakończenia tego okresu zmiany uznaje się za skutecznie uzgodnione. W przypadku wyrażenia sprzeciwu stosunek użytkowania jest kontynuowany według dotychczasowych warunków. W przypadku sprzeciwu firma winkler zastrzega sobie jednak prawo do rozwiązania stosunku użytkowania. W wiadomości dotyczącej zmian Użytkownik otrzymuje informację o prawie do wyrażenia sprzeciwu i jego skutkach.


§ 14 Zmiany usług

(1) Firma winkler jest w dowolnym momencie uprawniona do zmodyfikowania usług udostępnionych nieodpłatnie za pośrednictwem aplikacji winkler NOW, do nieodpłatnego lub odpłatnego udostępnienia nowych usług oraz do zaprzestania świadczenia nieodpłatnych usług. Firma winkler będzie przy tym każdorazowo uwzględniać uzasadnione interesy Użytkownika. W przypadku zmiany usług nieodpłatnych na usługi płatne lub modyfikacji usług płatnych obowiązuje odpowiednio procedura opisana w § 13.

(2) W każdej wiadomości dotyczącej zmian Użytkownik otrzymuje informację o skutkach zmiany oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu i/lub prawie do odstąpienia.


§ 15 Postanowienia końcowe

(1) Szczegółowe informacje o firmie winkler jako operatorze aplikacji winkler NOW są dostępne w stopce redakcyjnej strony pod adresem www.winkler.com/impressum/.

(2) Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem niemieckiego prawa prywatnego międzynarodowego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, ten wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie pozbawia on Użytkownika bezwzględnie obowiązujących przepisów ochrony konsumentów w kraju, w którym w momencie składania oferty znajduje się miejsce zwykłego pobytu Użytkownika jako konsumenta.

(3) Jeżeli użytkownik jest kupcem, wyłącznym miejscem jurysdykcji jest siedziba firmy winkler. Firma winkler jest jednak uprawniona również do podejmowania działań prawnych w miejscu prowadzenia działalności przez Użytkownika.

(4) Językiem umownym jest język niemiecki. W przypadku przetłumaczenia treści umowy na inny język wiążący jest również tekst niemieckojęzyczny. Wersja w innym języku służy wyłącznie do celów informacyjnych.

 Usuń zaznaczone